sdg11

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

W jaki sposób dążyć do pomyślnego rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy bez nadmiernej eksploatacji ziemi [...]?

Wyzwania, w obliczu których stoją miasta, mogą być pokonane na wiele sposobów pozwalających na ich dalszy rozwój i rozkwit, przy jednoczesnej poprawie wykorzystania zasobów, redukcji stopnia zanieczyszczenia [...].

  • ochrona i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  • obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko [...]: jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami
  • środowiskowe połączenia pomiędzy obszarami miejskimi i podmiejskimi
  • zintegrowane polityki i plany dot. zasobów, adaptacji do zmian klimatu, odporność na skutki katastrof naturalnych (powodzie)