sdg15

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Wylesianie i pustynnienie w wyniku działalności człowieka i zmian klimatu to najważniejsze wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju.

  • ochrona różnorodności biologicznej, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór
  • użytkowanie zasobów genetycznych
    kłusownictwo, nielegalny handel
  • gatunki obce
  • włączanie bioróżnorodności i ekosystemów do krajowych i lokalnych planów, strategii, procesów decyzyjnych itp.