sdg16

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Cel poświęcony promowaniu pokojowych i inkluzywnych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

  • elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach
  • powszechny dostęp do informacji
  • skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje
    rządy prawa, dostęp do wymiaru sprawiedliwości
  • promować i egzekwować [...] polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju