DEKLARACJA PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI
ŚRODOWISKOWYCH CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

My, niżej podpisani,

ŚWIADOMI uniwersalnego znaczenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej w dniu 25 września 2015 roku na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju zwołanym w Nowym Jorku przez Narody Zjednoczone;
POTWIERDZAJĄC, iż Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska odgrywa ważną rolę we wdrażaniu środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju i monitorowaniu postępów, w tym zapewnianiu informacji istotnych dla kształtowania polityki, poprzez procesy oceny, takie jak Global Environment Outlook – co podkreślono w pkt 15 rezolucji 2/5 drugiego Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEA-2), które miało miejsce w dniach 23-27 maja 2016 w Nairobi;
PRZYWOŁUJĄC Cel 17 Zrównoważonego Rozwoju, wzywający do uzupełnienia Światowego Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju o wielostronne partnerstwa, mobilizujące i dzielące się wiedzą, kompetencjami merytorycznymi, technologiami i środkami finansowymi (pkt 17.16), oraz stwierdzający, że efektywne partnerstwa publiczne, publiczno-prywatne i obywatelskie, działające w oparciu o doświadczenia partnerstw i ich strategie pozyskiwania środków powinny być wspierane i promowane (pkt 17.17);
PRZEKONANI, że pomyślne wdrożenie zrównoważonego rozwoju będzie zależeć od aktywnego zaangażowania zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, a także tworzenia partnerstw z udziałem przedsiębiorstw, administracji publicznej, władz lokalnych, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych – zgodnie z dokumentem końcowym "Przyszłość jakiej chcemy” Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Szczyt Ziemi 2012, Rio + 20);
ZDECYDOWANI promować i wspierać działania przyczyniające się do realizacji wymiaru środowiskowego Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030; wyrażamy INTENCJĘ współpracy w ramach niniejszej Inicjatywy Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju.
DEKLARUJEMY GOTOWOŚĆ
podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwijania Inicjatywy Partnerstwa, poszerzania wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska oraz propagowania idei zrównoważonego rozwoju.

POTRZEBY, CELE I ADRESACI

Jesteśmy świadomi pilnej potrzeby realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), a szczególnie tych spośród nich, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Jesteśmy przekonani, że szerokie partnerstwo i współpraca będą stanowić skuteczną drogę do realizacji SDGs do 2030 roku.

Celem partnerstwa jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo ma służyć wymianie myśli, idei, doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiązaniu szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs. Działania Partnerstwa ukierunkowane są na edukację i budowanie świadomości. Partnerstwo inicjuje i realizuje projekty na rzecz realizacji SDGs związanych ze środowiskiem.

Partnerstwo zrzesza:

  • firmy, zrzeszenia firm i izby gospodarcze,
  • instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe,
  • jednostki administracji publicznej, centralne i samorządowe,
  • organizacje pozarządowe oraz inicjatywy nieformalne,
  • osoby indywidualne.

PRZYSTĄPIENIE DO PARTNERSTWA

Partnerstwo opiera się na dobrowolnej deklaracji przystąpienia osoby fizycznej lub prawnej do Partnerstwa, co samo w sobie nie rodzi skutków prawnych, ani finansowych. Partnerstwo bazuje na dobrowolności udziału członków w proponowanych działaniach.

Instytucje i organizacje zainteresowane wstąpieniem do Partnerstwa, proszone są o wypełnienie formularza i odesłanie oryginału dokumentu na adres:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa

DZIAŁANIA W PARTNERSTWIE

PROJEKTY NA RZECZ ŚRODOWISKA

Włączanie się Partnerów w programy UNEP/GRID-Warszawa. Inicjowanie nowych projektów. Realizacja działań powiązanych ze wskaźnikami realizacji SDGs i miernikami wpływu na środowisko.

SPOTKANIA: WIEDZA, DYSKUSJA +NETWORKING

Spotkania w kameralnym gronie i nieformalnej atmosferze. Wzmocnienie wiedzy Partnerów na temat powiązań biznesu i potrzeb środowiska. Dyskusja i inspiracja do działań na rzecz zrównoważonego rozwijania biznesu. Nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

KONFERENCJA I GALA „RAZEM DLA ŚRODOWISKA”

Doroczne spotkanie Partnerów oraz szerokiego grona interesariuszy. Wzmocnienie wiedzy oraz żywa dyskusja na temat środowiska, zrównoważonego rozwoju. Promocja dobrych praktyk Partnerów i wyróżnienie firm i instytucji zaangażowanych na rzecz środowiska.

RAPORTY TEMATYCZNE

Opracowania promujące wiedzę i dorobek projektowy Partnerstwa oraz poszczególnych Partnerów. Wzmocnienie i upowszechnienie wiedzy na temat środowiskowych kontekstów zrównoważonego rozwoju. Prezentacja dobrych praktyk środowiskowych Partnerów. Wnioski z dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwijania biznesu.

STRONA WWW

Upowszechnienie rezultatów działania Partnerstwa. Prezentacja dorobku projektów środowiskowych i dobrych praktyk Partnerów. Baza wiedzy o zrównoważonym rozwoju.

Kierunki aktywności Partnerów:

  • włączenie się Partnera w realizację środowiskowych projektów realizowanych przez UNEP/GRID-Warszawa (efekty mierzone wskaźnikami SDGs i wskaźnikami projektowymi);
  • inicjowanie przez Partnera/-ów i UNEP/GRID-Warszawa nowych projektów środowiskowych (wyznaczenie ich wskaźników i korelacji ze wskaźnikami SDGs);
  • prezentowanie przez Partnera jego dobrych praktyk w zakresie środowiskowych wymiarów zrównoważonego rozwoju (np. projekty środowiskowe, edukacyjne, wdrożenia technologiczne): podczas spotkań networkingowych, konferencji, na portalu, w raporcie;
  • objęcie mecenatem wystaw tematycznych promujących Partnerstwo.