Asplan Viak Internet (Avinet) to wiodąca na norweskim rynku firma specjalizująca się w tworzeniu webowych rozwiązań mapowych i bazodanowych. Współpracujemy w obszarze projektowania narzędzi geoinformacyjnych.
Współpracujemy w obszarze promowania zrównoważonego rozwoju. Bank Zachodni WBK jest członkiem Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".
Współpraca z firmą BASF odbywa się zarówno na płaszczyźnie kampanii społecznych, jak też konsultacji eksperckich w projektach z zakresu ochrony różnorodności biologicznej. BASF należy do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".
Lokalna Organizacja Turystyczna działająca na terenie Beskidu Niskiego i Pogórza. Współpracujemy na rzecz zrównowazonego rozwoju w Karpatach.
Białowieski Park Narodowy położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Współpracujemy w obszarze udostępniania danych przyrodniczych.
Współpraca z firmą koncentruje się wokół edukacji ekologicznej pracowników firmy oraz ekoakcji dla klientów odwiedzających centra handlowe sieci.
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej to miejsce współpracy regionalnego biznesu, instytucji otoczenia biznesu, inicjatyw klastrowych, NGO-sów i administracji. Współpracujemy w obszarze tworzenia platformy współpracy na rzecz innowacyjnej, funkcjonującej z poszanowaniem środowiska naturalnego gospodarki.    
Współpracujemy m.in. w obszarze dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Coca-Cola HBC Polska współpracuje w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".
Międzynarodowa organizacja powołana dla realizacji wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.
Współpracujemy w obszarze promowania zrównoważonego rozwoju. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju należy do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".
Garmin to światowy lider nawigacji satelitarnej i technologii GPS dla rynku samochodowego, marynistycznego, awioniki i turystyki.
Największy drogowy inwestor w Polsce. Wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej działań proekologicznych związanych z budową nowoczesnej infrastruktury drogowej.
Odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody. Współpracujemy w realizacji projektów na rzecz środowiska, w tym ochrony różnorodności biologicznej oraz obszarów cennych przyrodniczo.
Jest centralnym urzędem administracji rządowej podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. nadzoru realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii. Współpracujemy w obszarze wdrażania dyrektywy INSPIRE i budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce.
Gmina położona w powiecie tarnogórskim, w województwie śląskim. Współpracujemy w obszarze wdrażania dyrektywy INSPIRE. Wspieramy urząd gminy w budowie infrastruktury informacji przestrzennej.
Prowadzi badania i wykonuje prace aplikacyjne w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych. Współpracujemy w realizacji projektów  związanych z planowaniem przestrzennym i geoinformacją.    
Intergraph Corporation jest wiodącym dostawcą geoprzestrzennego i inżynieryjnego oprogramowania, umożliwiającego użytkownikom wizualizację skomplikowanych danych. Współpracujemy przy projektach szkoleniowych.
Karkonoski Park Narodowy zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Polski, w paśmie Sudetów. Współpracujemy w obszarze zarządzania zasobami danych przestrzennych parku.
Miasto położone w województwie dolnośląskim, stolica powiatu bolesławieckiego. Laureat konkursu "Akadeia INSPIRE". Od wielu lat rozwija infrastrukturę informacji przestrzennej.
Współpracujemy przy realizacji projektów edukacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1997 roku powierzyło nam rolę Krajowego Koordynatora Programu GLOBE, którą do dziś realizujemy.
Współpracujemy w obszarze edukacji ekologicznej mieszkańców wsi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął honorowym patronatem projekt "GreenGo!" dotyczący kształtowania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich.
Współpracujemy w obszarze polityki przestrzennej. Współtworzymy zespół ds. tematu danych przestrzennych przy MIR.
Współpracujemy przy realizacji projektów i działań na rzecz środowiska naturalnego. W 1991 roku, minister właściwy ds. środowiska oraz Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) podpisali  porozumienie o powołaniu ośrodka UNEP/GRID-Warszawa.
OPEGIEKA sp. z o.o. jest jednym z liderów branży geoinformatycznej w Polsce.
Współpracujemy m.in. w obszarze edukacji ekologicznej. Orange należy do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".
Platformę „Partnerstwo dla Klimatu" koordynuje m.st. Warszawa. Współpracujemy w obszarze edukacji i rozbudzania świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy. Włączamy się w coroczne wydarzenia Partnerstwa, m.in. w Piknik z Klimatem.
Współpracujemy w ramach akcji edukacyjnych. Podejmujemy działania w obszarze efektywności energetycznej.
Zarządca narodowej sieci kolejowej. Swoje zadania wykonuje ze szczególną dbałością o środowisko naturalne.
Współpracujemy m.in. w obszarze ochrony różnorodności biologicznej. Polpharma należy do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".
Wspiera współpracę pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, wspomaga wymianę informacji dotyczących ochrony środowiska. Współpracujemy w obszarze ochrony różnorodności biologicznej Karpat.
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków powstało w 1985 roku. Zajmuje się monitoringiem stanu awifauny w Polsce. Prowadzi działalność badawczą i edukacyjną. Posiada w Polsce kilka stacji terenowych. Współpracowaliśmy przy realizacji projektu prowadzonego przez PTOP pt. "Ochrona żółwia błotnego w województrwie warmińsko-mazurskim".
Porozumienie podpisane pomiędzy naszymi organizacjami zakłada współpracę w zakresie edukacji ekologicznej pracowników firm oraz promocję zasad „zielonej gospodarki" wśród przedsiębiorców
Współpracujemy w obszarze promowania zrównoważonego rozwoju. Skanska należy do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".
Najważniejszym obszarem współpracy jest program edukacji ekologicznej pracowników, obejmujący ekoacje w firmie, szkolenia, eventy tematyczne (np. zbiórki elektrośmieci), dystrybucje materiałów edukacyjnych wśród pracowników firmy.
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne. Współpracujemy w obszarze wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.
SPRUC jest nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które działają na rzecz wsparcia powszechnej edukacji cyfrowej oraz efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem SPRUC od 2014 roku. Zadeklarowaliśmy podejmowanie działań promujących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji oraz systemów informacji geograficznej (GIS) w instytucjach administracji publicznej.
Utworzona przez górali z Podhala, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w celu zachowania tradycyjnych gospodarstw rolnych (hodowla owiec) w Karpatach. Współpracujemy na rzecz odtwarzania tradycyjnej gospodarki pasterskiej w celu ochrony bioróżnorodności Karpat.
Jeden z wiodących ośrodków badawczych specjalizujących się w geografii społecznej i kulturowej, kwestiach transgranicznych oraz w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Stanowi wsparcie w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju regionalnego.
Współpracujemy m.in. przy realizacji projektów edukacyjnych. Marszałek Województwa Lubelskiego objął honorowym patronatem projekt "GreenGo!" dotyczący kształtowania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich.
Współpracujemy m.in. przy realizacji projektów edukacyjnych. Marszałek Województwa Mazowieckiego objął honorowym patronatem projekt "GreenGo!" dotyczący kształtowania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich.
Jeden z największych organizatorów transportu zbiorowego w Europie.
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017