Tematy

Wybierz interesujący Cię temat i dowiedz się więcej
o możliwościach współpracy z nami.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa - jako ośrodek realizujący w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i wspierający jego globalne inicjatywy - włącza się w upowszechnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju w szczególności w ich wymiarze środowiskowym. We wrześniu 2015 roku, w trakcie tzw. Szczytu Zrównoważonego Rozwoju (Nowy Jork) 193 kraje członkowskie ONZ przyjęły rezolucję pt. "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030" (ang. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Dokument ten wyznaczył 17 globalnych celów (ang. Sustainable Development Goals - SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy zrównoważonej przyszłości oraz ograniczenia ubóstwa na świecie. ŚRODOWISKOWE WYMIARY CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Jakkolwiek tylko dwa z siedemnastu celów skupiają się w całości na środowisku przyrodniczym (tj. cel 14. Życie pod wodą oraz cel 15. Życie na lądzie), to w istocie każdy z celów ma swój środowiskowy kontekst, a ponad połowa z nich bezpośrednio odnosi się do aktualnych potrzeb środowiska. Zachęcamy do odkrywania środowiskowych wymiarów Celów Zrównoważonego Rozwoju.   Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie Bieda to coś więcej niż brak przychodów i środków potrzebnych do życia. Bieda to głód, niedożywienie, ograniczony dostęp do edukacji i podstawowych usług, dyskryminacja społeczna, wykluczenie oraz brak udziału w procesie decyzyjnym. równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych i naturalnych, podstawowych usług, prawa do własności i sprawowania kontroli nad gruntami [...] odporność osób ubogich i wrażliwych wobec zagrożeń, zmniejszyć ich ekspozycję i wrażliwość na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz wstrząsy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, a także katastrofy naturalne.   Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić źródło pożywnej żywności dla wszystkich [...]. Jednocześnie mogą przyczynić się do [...] ochrony środowiska. podwoić wydajność rolnictwa systemy zrównoważonej produkcji żywności bezpieczny i równy dostęp do ziemi [...] podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.   Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez [...] zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby   Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie Wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego rozwoju. zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia   Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości. reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami [...] oraz zasobów naturalnych   Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody [...]. Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi [...] Susza dotyka jedne z najbiedniejszych rejonów świata, co tylko potęguje występowanie głodu i niedożywienia. zrównoważony pobór i efektywność wykorzystania wody (ścieki, recykling, odsalanie, itp.) zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne   Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie Jest ona konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności. Inicjatywa ‘Zrównoważona Energia dla Wszystkich’, która ma zapewnić powszechny dostęp do nowoczesnych usług energetycznych, poprawić efektywność i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energiipodwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii badania, czysta energia, czyste technologie energetyczne dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych   Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi Zbyt małe inwestycje i niska konsumpcja doprowadziły do naruszenia umowy społecznej, która stanowi podstawę społeczeństw demokratycznych. Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw kształtowania warunków umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska. stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę   Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność Inkluzywny i zrównoważony rozwój przemysłu [...] przyczynia się do szybkiego podwyższenia standardu życia wszystkich ludzi, jak również dostarcza rozwiązań technologicznych zapewniających przyjazne dla środowiska uprzemysłowienie.U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji celów środowiskowych leży postęp technologiczny, w tym zwiększanie efektywności materiałowej i energetycznej. wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych   Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami Konieczne jest, by każdy człowiek mógł korzystać z inkluzywnego postępu gospodarczego, opartego na trzech filarach zrównoważonego rozwoju – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.   Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu W jaki sposób dążyć do pomyślnego rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy bez nadmiernej eksploatacji ziemi [...]?Wyzwania, w obliczu których stoją miasta, mogą być pokonane na wiele sposobów pozwalających na ich dalszy rozwój i rozkwit, przy jednoczesnej poprawie wykorzystania zasobów, redukcji stopnia zanieczyszczenia [...]. ochrona i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko [...]: jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami środowiskowe połączenia pomiędzy obszarami miejskimi i podmiejskimi zintegrowane polityki i plany dot. zasobów, adaptacji do zmian klimatu, odporność na skutki katastrof naturalnych (powodzie)   Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, [...]. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, [...]. zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych ograniczenie marnowania żywności ekologiczne zarządzanie chemikaliami i odpadami – prewencja, redukcja, recykling, ponowne użycie => minimalizacja wpływu na zdrowie i środowisko (powietrze, woda, gleba) praktyki zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwachświadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą „ekologizacja” subwencji na paliwa   Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, [...] Emisja gazów cieplarnianych w jakimkolwiek miejscu na ziemi dotyka ludzi na całym świecie. Kwestia ta wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym. gospodarka oparta na czystych technologiach wzmocnienie zdolności adaptacyjnych na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne krajowe polityki i strategie, współpraca międzynarodowaświadomość, edukacja, potencjał ludzki i instytucjonalny   Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony Oceany – ich temperatura, skład chemiczny, prądy i życie w nich panujące napędzają światowe ekosystemy, bez których życie człowieka na Ziemi byłoby niemożliwe. Woda deszczowa, woda pitna, pogoda i klimat, linie brzegowe, sporo naszej żywności, a nawet tlen, którym oddychamy, są zależne od mórz, które działają jako regulator. zanieczyszczenia mórz (gł. generowane na lądzie) ochrona morskich i przybrzeżnych ekosystemów (objęcie ochroną min. 10%) i ich zrównoważone zarządzanie połowy ryb, pozyskiwanie owoców morza – (nielegalne, złe subwencje), akwakultura itp.   Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej Wylesianie i pustynnienie w wyniku działalności człowieka i zmian klimatu to najważniejsze wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju. ochrona różnorodności biologicznej, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór użytkowanie zasobów genetycznychkłusownictwo, nielegalny handel gatunki obce włączanie bioróżnorodności i ekosystemów do krajowych i lokalnych planów, strategii, procesów decyzyjnych itp.   Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu Cel poświęcony promowaniu pokojowych i inkluzywnych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach powszechny dostęp do informacji skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucjerządy prawa, dostęp do wymiaru sprawiedliwości promować i egzekwować [...] polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju   Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalnego partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim [...] na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym. Zakresy współpracy/partnerstw: finanse technologia budowa potencjału handel zagadnienia systemowe: polityki, instytucje, odpowiedzialność, informacja (dane, monitoring, sprawozdawczość)
Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jedynym w Polsce ośrodkiem edukacyjnym akredytowanym przez europejską sieć współpracy digital-earth.eu. Czytaj więcej »
COP21 (Conference Of the Parties) to 21. Spotkanie Konferencji Stron 'Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu' (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).  Organizowana raz do roku Konferencja Stron jest najwyższym organem 'Konwencji klimatycznej', skupionym na wypracowywaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do łagodzenia zmian klimatu. Tegoroczne Spotkanie Konferencji Stron (COP21) odbędzie się w Paryżu, w dniach 30 listopada - 12 grudnia. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje wdrażanie postanowień dyrektywy INSPIRE. Wspieramy jednostki samorządowe w udostępnianiu danych zgodnie z dyrektywą INSPIRE. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera edukację przyrodniczą i ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizujemy projekty i kampanie edukacyjne, propagując wiedzę o środowisku oraz proekologiczne postawy i nawyki. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje wykorzystanie geoportali jako źródła danych przestrzennych. Tworzymy geoportale. Wdrażamy zarówno proste aplikacje mapowe jak i rozbudowane rozwiązania geoportalowe dla administracji publicznej oraz różnego rodzaju projektów. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera administrację samorządową we wdrażaniu infrastruktury informacji przestrzennej. Dostarczamy rozwiązania informatyczne do zarządzania danymi przestrzennymi.   Czytaj więcej »
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. information and communication technologies - ICT) mogą odegrać znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów globalnych takich jak zmiany klimatyczne, głód czy ubóstwo. Zarówno ONZ jak i Unia Europejska kładą szczególny nacisk na rozwój zastosowań ICT, nabywanie kompetencji cyfrowych oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym społeczeństw.  Centrum UNEP/GRID-Warszawa specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych w zarządzaniu środowiskiem.Jak wskazuje raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP, 2012), rozwiązania oferowane przez sektor ICT mogą w znacznym stopniu przyczynić się do łagodzenia niekorzystnych zmian klimatu. Potencjał branży teleinformatycznej kryje się między innymi w dynamicznym rozwoju systemów służących pozyskiwaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych (tzw. big data), a także systemów zarządzania.Przykładami korzystnych dla środowiska zastosowań ICT są m.in. systemy zarządzania efektywnością energetyczną budynków (idea smart buildings) oraz systemy służące optymalizacji ruchu ulicznego w miastach (idea smart cities). Narzędzia teleinformatyczne mogą pośrednio przyczyniać się do ograniczania zużycia zasobów oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dla przykładu, systemy elektronicznej obsługi interesantów, czy aplikacje umożliwiające prowadzenie wideokonferencji, pozwalają ograniczyć konieczność przemieszczania się, co prowadzi do zmniejszenia emisji spalin ze środków transportu. Zastępowanie tradycyjnych, analogowych nośników informacji cyfrowymi oraz zdalne dzielenie się danymi za pomocą usług sieciowych powodują spadek zapotrzebowania na papier. Dzięki rozwojowi usług realizowanych w chmurze (angielski termin cloud computing) możliwe jest przetwarzanie danych z użyciem nowoczesnej, efektywnej energetycznie infrastruktury i oprogramowania dostarczonych przez zewnętrznego usługodawcę. Taki model eliminuje konieczność instalowania oprogramowania oraz obciążanie serwera po stronie użytkowników, co w efekcie może wpływać na obniżenie zużycia energii. Dowiedz się więcej: Zastosowania zobrazowań satelitarnych w administracji publicznej. Zastosowania systemów informacji geograficznej (ang. GIS) w administracji.
Centrum UNEP/GRID-Warszawa projektuje i realizuje kampanie społeczne. Organizujemy m.in. ekoakcje, konkursy, pikniki ekologiczne. Pomagamy w wyborze prośrodowiskowych celów dla działań CSR.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym z głównych partnerów społecznych w procesie wdrażania Konwencji Karpackiej w Polsce. Bierzemy udział w pracach Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej i współpracujemy na co dzień z Sekretariatem Konwencji w Wiedniu (UNEP Vienna – SCC).   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotowuje profesjonalne opracowania mapowe. Tworzymy mapy i geowizualizacje z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa popularyzuje wiedzę o sieci Natura 2000. Udostępniamy narzędzia do zarządzania danymi o środowisku, w tym danymi o obszarach Natura 2000. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest Laboratorium Wolnego Oprogramowania. Promujemy między innymi wykorzystanie darmowych programów GIS w działaniach administracji publicznej.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa na rzecz zwiększenia udziału społecznego w procesach planistycznych. Projektujemy i wdrażamy narzędzia łączące funkcje konsultacyjne z geowizualizacją przedmiotu konsultacji. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje ideę zrównoważonego planowania przestrzennego. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania informatyczne służące zarządzaniu zasobami danych przestrzennych, w tym treścią dokumentów planistycznych. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, rekomendowane do funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego (RCO Mazovia), promuje wykorzystanie technologii satelitarnych w administracji publicznej. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest krajowym koordynatorem międzynarodowego Programu GLOBE.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje właściwe, oparte na rzetelnej wiedzy zarządzanie środowiskiem i jego zasobami. Jako ośrodek realizujący w Polsce misję Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), upowszechnia wydawane przez UNEP okresowe raporty o stanie środowiska Ziemi z serii GEO (Global Environment Outlook). Jednym z fundamentalnych zadań Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i głównym celem okresowych (publikowanych co 4 lata), globalnych raportów o stanie środowiska z serii GEO (ang. Global Environment Outlook) jest kompletna i zintegrowana ocena wpływu zmian środowiska przyrodniczego na życie człowieka. Okresowe raporty z serii GEO zawierają opis najważniejszych zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie, analizę powiązań i zależności pomiędzy nimi, ocenę przeszłych i przewidywanych zmian. Wskazują też najistotniejsze zagrożenia dla środowiska i sugerują niezbędne środki zaradcze (prawne, polityczne, organizacyjne) w celu zapewnienia ochrony i zrównoważonego rozwoju naszej planety. Raporty z serii GEO: są wynikiem wielostronnego procesu partycypacyjnego, dostarczają regularnego przeglądu stanu wciąż zmieniającego się środowiska na Ziemi i wpływu tego procesu na ludzki dobrostan, tworzą potencjał dla przeprowadzenia zintegrowanej oceny środowiskowej w celach raportowania stanu środowiska oraz aktualnych trendów i prognoz w tym zakresie. Raport GEO-6 Najnowsze opracowanie GEO-6 złożone jest z sześciu ocen regionalnych. Ocena dotycząca regionu paneuropejskiego (ang. GEO-6 Assessment for the pan-European region) oparta jest na zasobach danych gromadzonych m.in. w ramach Europejskiego Systemu Wymiany Informacji o Środowisku (ang. Shared Environmental Information System, SEIS). System powstaje dzięki skoordynowanym wysiłkom Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oraz krajów członkowskich UE. We wrześniu 2016 roku, Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z UNEP, zorganizowało międzynarodową konferencję NAUKA, BIZNES I ŚRODOWISKO, której celem była prezentacja wybranych ustaleń Raportu GEO-6 dla regionu paneuropejskiego.  >Zobacz publikacje powiązane z GEO-6
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz metod badawczych w edukacji. Motywujemy nauczycieli do uatrakcyjniania i wzbogacania programów zajęć przedmiotów przyrodniczych.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa specjalizuje się w szkoleniu pracowników administracji w zakresie zastosowań geoinformacji i narzędzi GIS.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa podejmuje działania wspierające rozwój umiejętności cyfrowych. Promujemy zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji  oraz systemów informacji geograficznej (GIS) w instytucjach administracji publicznej.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa angażuje się w proces realizacji działań wynikających z zapisów Unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej 2014-2020 oraz krajowego Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Wykonujemy mapowanie i ocenę ekosystemów i ich usług w Polsce. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje inwestowanie w zieloną infrastrukturę, która stanowi narzędzie, pomocne w uzyskaniu korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zielona infrastruktura definiowana jest jako „strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i pół-naturalnych, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych” (Bruksela z dnia 6.5.2013 r., COM249l). Strategiczne planowanie przestrzenne oraz zintegrowane podejście do gospodarowania gruntami powinno uwzględniać zachowanie istniejącej i tworzenie nowej zielonej infrastruktury. Pozwoli to na utrzymanie ekosystemów w dobrej kondycji, dzięki czemu będą w stanie pełnić ważne funkcje dla społeczeństwa, takie jak: zaopatrzenie w czystą wodę, zapobieganie erozji gleby, czy łagodzenie negatywnych skutków zmiany klimatu. Planowanie zielonej infrastruktury zarówno w skali regionalnej jak i lokalnej zapewnienia również łączność ekologiczną i ogranicza spadek różnorodności biologicznej wynikający z fragmentacji siedlisk i krajobrazu. Do elementów zielonej infrastruktury zaliczane są m.in.: obszary chronione, np. obszary sieci Natura 2000; ekosystemy i tereny o wysokiej wartości przyrodniczej poza obszarami chronionymi, np. tereny zalewowe, podmokłe, obszary przybrzeżne, lasy naturalne itd.; wielofunkcyjne strefy, gdzie preferowane jest użytkowanie ziemi pomagające zachować lub odtworzyć zdrowe i różnorodne biologicznie ekosystemy; elementy krajobrazu sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków; drobne elementy krajobrazu, np. małe cieki wodne, kępy drzew, żywopłoty. Centrum UNEP/GRID-Warszawa upowszechnia w swoich działaniach ideę planowania i sposobów zrównoważonego kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich, głównie poprzez działania edukacyjne kierowane do różnych grup odbiorców.
Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym. Edukacja, kampanie społeczne, szkolenia, współpraca z administracją i biznesem - to działania wpisujące się w cele związane z ograniczeniem negatywnego wpływu ludzi na środowisko przyrodnicze. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum GRID-Warszawa 2017