Tematy

Wybierz interesujący Cię temat i dowiedz się więcej
o możliwościach współpracy z nami.

We wrześniu 2015 roku, w trakcie tzw. Szczytu Zrównoważonego Rozwoju (Nowy Jork) 193 kraje członkowskie ONZ przyjęły Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030. Dokument ten wyznaczył 17 globalnych celów (ang. Sustainable Development Goals - SDG), których realizacja ma przyczynić się do budowy zrównoważonej przyszłości oraz ograniczenia ubóstwa na świecie. Ponad połowa z siedemnastu celów dotyczy bezpośrednio lub pośrednio kwestii środowiskowych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa - jako ośrodek współpracujący z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i wspierający jego globalne inicjatywy - włącza się w upowszechnianie środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Grupą, do której kierujemy apel o zangażowanie i współdziałanie na rzecz środowiska są decydenci różnych szczebli, reprezentujący sektor publiczny, prywatny i pozarządowy. Czynimy starania, aby osoby podejmujące decyzje i mające wpływ na środowisko przyrodnicze, dostrzegały jego potrzeby, rozumiały aktualne wyzwania globalne i chciały im sprostać. Liderom biznesu, nauki, samorządów oraz organizacji proponujemy włączanie się w lokalne, regionalne, ogólnopolskie oraz międzynarodowe projekty środowiskowe. Zachęcamy liderów do włączania działań prośrodowiskowych w strategie rozwoju ich organizacji. Upowszechniamy wśród liderów wiedzę na temat środowiska oraz promujemy postawy ekologiczne.
Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jedynym w Polsce ośrodkiem edukacyjnym akredytowanym przez europejską sieć współpracy digital-earth.eu. Czytaj więcej »
COP21 (Conference Of the Parties) to 21. Spotkanie Konferencji Stron 'Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu' (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).  Organizowana raz do roku Konferencja Stron jest najwyższym organem 'Konwencji klimatycznej', skupionym na wypracowywaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do łagodzenia zmian klimatu. Tegoroczne Spotkanie Konferencji Stron (COP21) odbędzie się w Paryżu, w dniach 30 listopada - 12 grudnia. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje wdrażanie postanowień dyrektywy INSPIRE. Wspieramy jednostki samorządowe w udostępnianiu danych zgodnie z dyrektywą INSPIRE. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera edukację przyrodniczą i ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizujemy projekty i kampanie edukacyjne, propagując wiedzę o środowisku oraz proekologiczne postawy i nawyki. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje wykorzystanie geoportali jako źródła danych przestrzennych. Tworzymy geoportale. Wdrażamy zarówno proste aplikacje mapowe jak i rozbudowane rozwiązania geoportalowe dla administracji publicznej oraz różnego rodzaju projektów. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera administrację samorządową we wdrażaniu infrastruktury informacji przestrzennej. Dostarczamy rozwiązania informatyczne do zarządzania danymi przestrzennymi.   Czytaj więcej »
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. information and communication technologies - ICT) mogą odegrać znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów globalnych takich jak zmiany klimatyczne, głód czy ubóstwo. Zarówno ONZ jak i Unia Europejska kładą szczególny nacisk na rozwój zastosowań ICT, nabywanie kompetencji cyfrowych oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym społeczeństw.  Centrum UNEP/GRID-Warszawa specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych w zarządzaniu środowiskiem.Jak wskazuje raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP, 2012), rozwiązania oferowane przez sektor ICT mogą w znacznym stopniu przyczynić się do łagodzenia niekorzystnych zmian klimatu. Potencjał branży teleinformatycznej kryje się między innymi w dynamicznym rozwoju systemów służących pozyskiwaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych (tzw. big data), a także systemów zarządzania.Przykładami korzystnych dla środowiska zastosowań ICT są m.in. systemy zarządzania efektywnością energetyczną budynków (idea smart buildings) oraz systemy służące optymalizacji ruchu ulicznego w miastach (idea smart cities). Narzędzia teleinformatyczne mogą pośrednio przyczyniać się do ograniczania zużycia zasobów oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dla przykładu, systemy elektronicznej obsługi interesantów, czy aplikacje umożliwiające prowadzenie wideokonferencji, pozwalają ograniczyć konieczność przemieszczania się, co prowadzi do zmniejszenia emisji spalin ze środków transportu. Zastępowanie tradycyjnych, analogowych nośników informacji cyfrowymi oraz zdalne dzielenie się danymi za pomocą usług sieciowych powodują spadek zapotrzebowania na papier. Dzięki rozwojowi usług realizowanych w chmurze (angielski termin cloud computing) możliwe jest przetwarzanie danych z użyciem nowoczesnej, efektywnej energetycznie infrastruktury i oprogramowania dostarczonych przez zewnętrznego usługodawcę. Taki model eliminuje konieczność instalowania oprogramowania oraz obciążanie serwera po stronie użytkowników, co w efekcie może wpływać na obniżenie zużycia energii. Dowiedz się więcej: Zastosowania zobrazowań satelitarnych w administracji publicznej. Zastosowania systemów informacji geograficznej (ang. GIS) w administracji.
Centrum UNEP/GRID-Warszawa projektuje i realizuje kampanie społeczne. Organizujemy m.in. ekoakcje, konkursy, pikniki ekologiczne. Pomagamy w wyborze prośrodowiskowych celów dla działań CSR.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym z głównych partnerów społecznych w procesie wdrażania Konwencji Karpackiej w Polsce. Bierzemy udział w pracach Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej i współpracujemy na co dzień z Sekretariatem Konwencji w Wiedniu (UNEP Vienna – SCC).   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotowuje profesjonalne opracowania mapowe. Tworzymy mapy i geowizualizacje z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa popularyzuje wiedzę o sieci Natura 2000. Udostępniamy narzędzia do zarządzania danymi o środowisku, w tym danymi o obszarach Natura 2000. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest Laboratorium Wolnego Oprogramowania. Promujemy między innymi wykorzystanie darmowych programów GIS w działaniach administracji publicznej.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa na rzecz zwiększenia udziału społecznego w procesach planistycznych. Projektujemy i wdrażamy narzędzia łączące funkcje konsultacyjne z geowizualizacją przedmiotu konsultacji. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje ideę zrównoważonego planowania przestrzennego. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania informatyczne służące zarządzaniu zasobami danych przestrzennych, w tym treścią dokumentów planistycznych. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, rekomendowane do funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego (RCO Mazovia), promuje wykorzystanie technologii satelitarnych w administracji publicznej. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest krajowym koordynatorem międzynarodowego Programu GLOBE.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje właściwe, oparte na rzetelnej wiedzy zarządzanie środowiskiem i jego zasobami. Jako ośrodek realizujący w Polsce misję Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), upowszechnia wydawane przez UNEP okresowe raporty o stanie środowiska Ziemi z serii GEO (Global Environment Outlook). Jednym z fundamentalnych zadań Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i głównym celem okresowych (publikowanych co 4 lata), globalnych raportów o stanie środowiska z serii GEO (ang. Global Environment Outlook) jest kompletna i zintegrowana ocena wpływu zmian środowiska przyrodniczego na życie człowieka. Okresowe raporty z serii GEO zawierają opis najważniejszych zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie, analizę powiązań i zależności pomiędzy nimi, ocenę przeszłych i przewidywanych zmian. Wskazują też najistotniejsze zagrożenia dla środowiska i sugerują niezbędne środki zaradcze (prawne, polityczne, organizacyjne) w celu zapewnienia ochrony i zrównoważonego rozwoju naszej planety. Raporty z serii GEO: są wynikiem wielostronnego procesu partycypacyjnego, dostarczają regularnego przeglądu stanu wciąż zmieniającego się środowiska na Ziemi i wpływu tego procesu na ludzki dobrostan, tworzą potencjał dla przeprowadzenia zintegrowanej oceny środowiskowej w celach raportowania stanu środowiska oraz aktualnych trendów i prognoz w tym zakresie. Raport GEO-6 Najnowsze opracowanie GEO-6 złożone jest z sześciu ocen regionalnych. Ocena dotycząca regionu paneuropejskiego (ang. GEO-6 Assessment for the pan-European region) oparta jest na zasobach danych gromadzonych m.in. w ramach Europejskiego Systemu Wymiany Informacji o Środowisku (ang. Shared Environmental Information System, SEIS). System powstaje dzięki skoordynowanym wysiłkom Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oraz krajów członkowskich UE. We wrześniu 2016 roku, Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z UNEP, zorganizowało międzynarodową konferencję NAUKA, BIZNES I ŚRODOWISKO, której celem była prezentacja wybranych ustaleń Raportu GEO-6 dla regionu paneuropejskiego.  >Zobacz publikacje powiązane z GEO-6
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz metod badawczych w edukacji. Motywujemy nauczycieli do uatrakcyjniania i wzbogacania programów zajęć przedmiotów przyrodniczych.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa specjalizuje się w szkoleniu pracowników administracji w zakresie zastosowań geoinformacji i narzędzi GIS.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa podejmuje działania wspierające rozwój umiejętności cyfrowych. Promujemy zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji  oraz systemów informacji geograficznej (GIS) w instytucjach administracji publicznej.   Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa angażuje się w proces realizacji działań wynikających z zapisów Unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej 2014-2020 oraz krajowego Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Wykonujemy mapowanie i ocenę ekosystemów i ich usług w Polsce. Czytaj więcej »
Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje inwestowanie w zieloną infrastrukturę, która stanowi narzędzie, pomocne w uzyskaniu korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zielona infrastruktura definiowana jest jako „strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i pół-naturalnych, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych” (Bruksela z dnia 6.5.2013 r., COM249l). Strategiczne planowanie przestrzenne oraz zintegrowane podejście do gospodarowania gruntami powinno uwzględniać zachowanie istniejącej i tworzenie nowej zielonej infrastruktury. Pozwoli to na utrzymanie ekosystemów w dobrej kondycji, dzięki czemu będą w stanie pełnić ważne funkcje dla społeczeństwa, takie jak: zaopatrzenie w czystą wodę, zapobieganie erozji gleby, czy łagodzenie negatywnych skutków zmiany klimatu. Planowanie zielonej infrastruktury zarówno w skali regionalnej jak i lokalnej zapewnienia również łączność ekologiczną i ogranicza spadek różnorodności biologicznej wynikający z fragmentacji siedlisk i krajobrazu. Do elementów zielonej infrastruktury zaliczane są m.in.: obszary chronione, np. obszary sieci Natura 2000; ekosystemy i tereny o wysokiej wartości przyrodniczej poza obszarami chronionymi, np. tereny zalewowe, podmokłe, obszary przybrzeżne, lasy naturalne itd.; wielofunkcyjne strefy, gdzie preferowane jest użytkowanie ziemi pomagające zachować lub odtworzyć zdrowe i różnorodne biologicznie ekosystemy; elementy krajobrazu sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków; drobne elementy krajobrazu, np. małe cieki wodne, kępy drzew, żywopłoty. Centrum UNEP/GRID-Warszawa upowszechnia w swoich działaniach ideę planowania i sposobów zrównoważonego kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich, głównie poprzez działania edukacyjne kierowane do różnych grup odbiorców.
Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym. Edukacja, kampanie społeczne, szkolenia, współpraca z administracją i biznesem - to działania wpisujące się w cele związane z ograniczeniem negatywnego wpływu ludzi na środowisko przyrodnicze. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017