1 września 2017 jest pierwszym dniem projektu "LIFE Green-Go! Carpathians – Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach", którego realizacja zaplanowana została na czas między wrześniem 2017 i grudniem 2020.

Projekt jest realizowany we współpracy z Sekretariatem Konwencji Karpackiej z Wiednia i dotyczy terenów polskiej części Karpat ze szczególnym uwzględnieniem gmin, na których terenie znajdują się obszary siedliskowe Natura 2000.

Celem projektu Life Green-Go! Carpathians jest inicjowanie oraz wspieranie w lokalnym wymiarze współpracy na rzecz partycypacyjnego kształtowania zielonej infrastruktury na siedliskowych obszarach Natura 2000.

Zadaniu temu służyć będzie upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury, upowszechnianie dobrych praktyk partycypacyjnego zarządzania przestrzenią na obszarach Natura 2000 w skali międzynarodowej oraz promowanie zastosowania zasobów danych przestrzennych i narzędzi geoinformacyjnych przydatnych w zarządzaniu przestrzenią na cennych przyrodniczo obszarach.