W piątek, 27 października, w Brukseli odbyło się spotkanie reprezentantów kilkudziesięciu krajów europejskich – pracowników uczelni wyższych, naukowców, nauczycieli, edukatorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących środowiska powiązane z dziedzinami nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych – uruchamiające najnowszą akcję COST* o nazwie European Network for Environmental Citizenship. W trakcie spotkania przyjęte zostały ramy czasowe przedsięwzięcia: między wrześniem 2017 i październikiem 2021.

Celem akcji jest lepsze zrozumienie i promocja idei Environmental Citizenship – czyli modelu społeczeństwa świadomego ekologicznie, czującego się częścią otaczającej nas przyrody i biorącego odpowiedzialność za stan środowiska, w którym żyje. Environmental Citizenship jest pojęciem bardzo szerokim, obejmującym zagadnienia z dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych. Akcja skierowana jest do młodych osób, poniżej 19. roku życia, a jej działania koncentrująć się na rozwijaniu wiedzy i kształtowaniu postaw oraz proekologicznych nawyków u młodych obywateli. Celem tych działań jest wypracowanie najbardziej efektywnego modelu nauczania w ramach formalnej- (szkolnej) i pozaformalnej edukacji (związanej np. z wizytami w muzeach, centrach nauki, itp.).

Partnerzy akcji będą pracować w ramach czterech grup roboczych: (1) kształcenie podstawowe formalne, (2) kształcenie podstawowe nieformalne, (3)kształcenie ponadpodstawowe formalne, i (4) kształcenie ponadpodstawowe nieformalne. Wyniki prac będą opublikowane w raportach (literatura naukowa i nienaukowa), na stronie www, w broszurach, itp. Planuje się zorganizowanie towarzyszących wydarzeń służących wymianie doświadczeń (np. warsztaty badawcze – Research Workshops, jednostki prowadzące działalność dydaktyczno-wychowawczą – Training Schools, krótkoterminowe misje naukowe – Short Term Scientific Missions, sesje tematyczne na dwóch konferencjach międzynarodowych – Special Topical Sessions, forum tematyczne –  A Forum of Young Researchers).

Kierownik Działu Edukacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Elżbieta Wołoszańska-Wiśniewska, i Monika Rusztecka, Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, weszły w skład Komitetu Kierowniczego programu. Dodatkowo, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, która znalazła się w gronie 50. uczestników spotkania inaugurujacego program, zgłosiła gotowość zespołu Centrum UNEP/GRID-Warszawa do udziału w pracach grupy zajmującej się edukacją pozaformalną na poziomie podstawowym (dzieci i młodzież do 16 roku życia). 

Zaangażowanie UNEP/GRID-Warszawa w akcję Environmental Citizenship w ramach europejskiej sieci, oznacza możliwość licznych i ważnych spotkań z praktykami i teoretykami w dziedzinie edukacji. Spotkania te służyć będą wymianie doświadczeń, a dla nas będą dodatkowo okazją do pogłębienia naszej wiedzy i zaprezentowania rodzimych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs, podejmowanych w ramach Partnerstwa "Razem dla Środowiska"

----

*COST (European Cooperation for Science and Technology) jest najdłużej działającym europejskim programem ramowym wspierającym międzynarodową współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami i uczonymi w całej Europie. Akcje COST to specyficzny rodzaj przedsięwzięć, które mają służyć sieciowaniu / łączeniu partnerów. W ramach akcji COST finansowana jest organizacja spotkań, konferencji, warsztatów, szkół letnich, krótkich wymian naukowych (tzw. job-shadowing), oraz wszelkich innych działań, które mają służyć wymianie wiedzy, myśli naukowej i praktycznych doświadczeń pomiędzy poszczególnymi ekspertami i organizacjami.