Jak rozwijać komunikację w regionach górskich? Co wpływa na planowanie inwestycji drogowych i transportowych w Karpatach? Jak uwzględniać komunikację w planowaniu przestrzennym? "Karpaty Łączą" na VI Międzynarodowe Forum Górskim. W dniach 22-23 października 2015 roku odbyła się szósta edycja konferencji "Międzynarodowe Forum Górskie" w Zakopanem.

Tegorocznym przewodnim tematem dyskusji były "Perspektywy rozwoju komunikacji w regionach górskich". Goście konferencji przedstawili projekty, a także studium przypadków i dobre praktyki stosowane w rozwiązaniach komunikacyjnych w różnych częściach Polski i na świecie. Główną uwagę skupiały przykłady z regionów górskich tj. wykorzystanie kolei linowych w Kolumbii, rozwój kolei tradycyjnych w Tatrach i na Podhalu, ryzyka i perspektywy rozwoju transportu lotniczego na Podtatrzu. 


Podczas forum wystąpiła również Patrycja Adamska, koordynatorka projektu "Karpaty Łączą", która zaprezentowała Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach. Kodeks jest odpowiedzią na potrzebę racjonalnego prowadzenia polityki przestrzennej z poszanowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych regionu. Kodeks uwzględnienia również potrzeby mieszkańców, co jest niezbędne do zrównoważonego rozwoju i poprawy ładu przestrzennego w Karpatach. Zasady przedstawione w dokumencie są zgodne z zasadami Konwencji Karpackiej i mają na celu niedopuszczenie do utraty cennych walorów tego regionu. Kodeks może stać się także pewnym punktem odniesienia w dyskusjach na temat perspektyw rozwoju komunikacji w regionie Karpackim. W konkluzjach forum wyróżniono rolę współpracy wielu stron, a także konieczność uwzględnienia różnych aspektów tj. społeczno-gospodarcze, a także technologiczne i przyrodnicze w procesie podejmowania decyzji dotyczących transportu w regionie Karpat.