Na początku października, Departament ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych (Department of Economic and Social Affairs, UN DESA ) wydał swój najnowszy raport dotyczący odporności na zagrożenia klimatyczne. Skupiając się na problemie nierówności ekonomiczno-społecznych, raport akcentuje istotną zależność pomiędzy ubóstwem, a nasilającymi się w ostatnich dekadach zagrożeniami wynikajacymi ze zmian klimatu. Dowodzi, że ich skutki (np. gwałtowne zjawiska pogodowe) dotykają w największym stopniu mieszkańców uboższych i słabiej rozwiniętych regionów świata.

Częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych zwiększa się na skutek zmian klimatu wywołanych przez rozwój światowej gospodarki, charakteryzującej się dużą zasobochłonnością i niską efektywnością energetyczną. Ze względu na swoje położenie geograficzne (wynikające z ogólnych trendów rozwojowych), kraje o niskich dochodach oraz kraje rozwijajace się są najbardziej narażone na ryzyko związane zagrożeniami powodowanymi przez zmiany klimatu.

Dlatego, ogłoszone przez DESA opracowanie pod tytułem World Economic and Social Survey 2016: Climate Change Resilience – An Opportunity for Reducing Inequalities akcentuje potrzebę wdrożenia spójnych działań na rzecz łągodzenia zmian klimatu i budowania odporności na nie. Bez dalekosiężnej strategii działania - przestrzegają autorzy dokumentu - nierówności ekonomiczno-społeczne będą się pogłębiać.


Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych jest instytucjonalnym łącznikiem pomiędzy globalnymi politykami w społeczno-gospodarczych i środowiskowych sferach zrównoważonego rozwoju, a działaniami krajowymi podejmowanymi w tych obszarach. Departament gromadzi i analizuje dostepne dane w celu przeglądu wspólnych wyzwań i projektowania możliwych rozwiązań, a także wspiera rządy krajów członkowskich w implementacji ramowych programów przyjmowanych przez ONZ.