Liderzy karpackich samorządów o rozwoju zrównoważonej turystyki, rolnictwa oraz o odpowiedzialnym kształtowaniu przestrzeni w Karpatach. Ważne regionalne spotkanie na zakończenie projektu „Karpaty Łączą”. W dniach 1-2 grudnia w Rzeszowie, spotkali się włodarze ponad 60 gmin, przedstawiciele administracji rządowej, służb ochrony przyrody, lokalnych stowarzyszeń, a także naukowcy, eksperci oraz mieszkańcy żyjący i gospodarujący w Karpatach. Podczas III Forum Gmin Karpackich dyskutowali o wspólnym gospodarzeniu w karpackiej przestrzeni.

Tegoroczne Forum Gmin Karpackich ma szczególny wymiar, ponieważ odbywa się w roku, w którym obchodzimy 10. rocznicę ratyfikacji Konwencji Karpackiej w Polsce.

  - Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat jest jedynym obowiązującym w Polsce aktem prawnym, mogącym stać się podstawą spójnej polityki górskiej, uwzględniającej potrzeby i aspiracje mieszkańców Karpat - mówi Patrycja Adamska, koordynator projektu „Karpaty Łączą”, realizowanego od 2012 roku m.in. z udziałem jednostek samorządu terytorialnego polskiej części Karpat. - Zainteresowanie liderów samorządowych Konwencją Karpacką i ich zaangażowanie w proces jej wdrażania dowodzą, że kwestie, których ten dokument dotyczy mają istotne znaczenie dla mieszkańców regionu - dodaje Patrycja Adamska.


Wspólna przestrzeń - wspólna odpowiedzialność

Uczestnicy Forum Gmin Karpackich doskonale rozumieją, jak unikalną wartość stanowią karpacka przyroda i kultura. Wiedzą też, że kryją one w sobie olbrzymi potencjał do rozwoju społecznego i ekonomicznego. Dlatego jednym z kluczowych tematów Forum był rozwój zrównoważonej turystyki. Głos w dyskusji zabrał m.in. Karol Biedrzycki, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, który mówił o Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach i Krajowym Planie Działań związanym z jej realizacją. Równie istotnym tematem Forum było rolnicze wykorzystanie przestrzeni karpackiej. W tym miejscu głos zabrali lokalni hodowcy owiec, a zarazem przedsiębiorcy, których działalność jest najlepszym dowodem na to, że tradycyjna gospodarka pasterska rozwija się i daje utrzymanie mieszkańcom regionu. Wśród poruszanych zagadnień nie zabrakło wątków związanych z odpowiedzialnym kształtowaniem przestrzeni, którego celem jest tworzenie optymalnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej części Karpat. W tym kontekście omówione zostały zapisy Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach.

Ten kilkunastostronicowy, syntetyczny dokument wypracowany został przez zespół ekspertów w ramach projektu „Karpaty Łączą”. Jest zbiorem rekomendacji adresowanych do władz samorządowych oraz projektantów (planistów, urbanistów i architektów), a dotyczących kształtowania polityki przestrzennej, organizacji procesu planistycznego i inwestycyjnego. Wskazuje też podstawowe powinności inwestorów, definiuje rolę organizacji pozarządowych i zawiera wskazówki dla mieszkańców. Podczas spotkania, kodeks był omawiany w kontekście Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: Małgorzata Peters oraz Krystyna Łazutka.

„Karpaty Łączą” – dorobek i przyszłość

Wdrażanie Konwencji Karpackiej wymaga ciągłości działań wielu pokoleń. Dlatego w kolejnych latach Centrum UNEP/GRID-Warszawa, jako wieloletni partner Sekretariatu Konwencji Karpackiej z siedzibą w Wiedniu, zamierza kontynuować współpracę z karpackimi samorządami, społecznościami lokalnymi, służbami ochrony przyrody oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w Karpatach.

  - Chcemy pokazać nie tylko to, jak wiele udało się razem zrobić i jakie cele osiągnąć w ciągu ostatnich pięciu lat. Naszą intencją jest, aby to spotkanie było okazją do omówienia kolejnych wspólnych działań w Karpatach - mówi Barbara Dąbek, z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Obecny na Forum wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak poinformował o trwających w resorcie rozwoju pracach nad propozycją założeń makroregionalnej strategii UE dla obszaru Karpat. Jednym z głównych założeń tego dokumentu ma być wskazanie, w jaki sposób współpraca państw i regionów karpackich będzie służyła przyspieszeniu rozwoju obszaru Karpat i całej Unii Europejskiej.

  - Strategia Karpacka powinna stać się płaszczyzną współpracy dla zaangażowanych w jej realizację krajów i regionów. Dla zapewnienia efektywnej koordynacji można wykorzystać istniejące struktury, np. działające na tym obszarze euroregiony, natomiast za realizację Strategii powinny odpowiadać kraje członkowskie i władze regionalne w tych krajach, pod nadzorem i przy wsparciu Komisji Europejskiej  – podkreślił wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak (źródło: www.mr.gov.pl).

Elementem rozmowy o przyszłości były także prezentacje dotyczące możliwości współfinansowania działań m.in. ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podczas III Forum Gmin karpackich odbył się uroczysty bankiet akcentujący 10. rocznicę ratyfikacji Konwencji Karpackiej w Polsce. Jubileuszowy wieczór umilił swoim koncertem Kapela Drewutnia, która zaprezentowała utwory inspirowane tradycyjną muzyką terenów, gdzie swoje wpływy miały różne kultury i tradycje.

      Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wystapienie wiceministra rozwoju, Adama Hamryszczaka
Tematem spotkania było
W III Forum Gmin Karpackich w Rzeszowie wzięli udział m.in. liderzy kilkudziesięciu karpackich gmin
Patronem medialnym Forum było Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA