6 marca 2017 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała: „Atlas WHO na temat wpływu środowiska na zdrowie dzieci” (ang. Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment) oraz Raport „Nie zatruwaj mojej przyszłości! Wpływ środowiska na zdrowie dzieci” (ang. Don’t pollute my future! The impact of the environment on children’s health).

Jak wynika z raportów WHO, każdego roku, zagrożenia związane ze środowiskiem - takie jak zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, bierne palenie, skażona woda, brak dobrych warunków sanitarnych i niewystarczająca higiena - odbierają życie 1,7 miliona dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Raporty wskazują na potrzebę podjęcia wysiłków na rzecz poprawy sytuacji, uwzględniając następujące kierunki działań w poszczególnych sektorach:

  • Mieszkalnictwo: zapewnić czyste, bezpieczne paliwo do celów grzewczych i gotowania; wyeliminować pleśń i insekty, usunąć szkodliwe materiały budowalne.
  • Szkolnictwo: poprawić zaopatrzenie w dobrej jakości wodę; promować zdrowe odżywianie; wyeliminować hałas.
  • Ośrodki zdrowia: poprawić warunki sanitarne i higieniczne.
  • Planowanie przestrzenne: tworzyć więcej zielonej przestrzeni oraz bezpiecznych tras pieszych i rowerowych.
  • Transport: zredukować emisję pyłów i gazów; zwiększyć wykorzystanie środków transportu zbiorowego.
  • Rolnictwo: zredukować użycie szkodliwych substancji chemicznych; ograniczyć pracę dzieci.
  • Przemysł: zmniejszyć użycie szkodliwych substancji chemicznych; poprawić zarządzanie odpadami niebezpiecznymi.
  • Zdrowie: prowadzić edukację na temat wpływu środowiska na zdrowie człowieka.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ zawierają wiele odniesień do zdrowia człowieka, podobnie jak do kwestii środowiskowych. Należy więc podkreślić, że działania zmierzające do poprawy stanu środowiska, to jednocześnie działania przyczyniające się do poprawy warunków bytowania człowieka. Chcąc zaakcentować nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem człowieka, w 2016 roku Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), swój najnowszy raport o stanie środowiska Ziemi (GEO-6) wydał pod hasłem "Zdrowe środowisko, zdrowy człowiek" (ang. Healthy environment, helathy people).

W publikacji wykorzystano informacje pochodzące ze strony: http://www.who.un.org.pl