Blisko 80 przedstawicieli samorządów mazowieckich i organizacji pozarządowych uczestniczyło w konferencji "Zielona Infrastruktura na Mazowszu".

Było to jedno z pierwszych spotkań, na którym udało się kompleksowo przedyskutować problematykę zielonej infrastruktury w regionie mazowieckim, rolę samorządów w jej kontekście, oraz aspekty planowania przestrzennego dotyczące kształtowania i ochrony terenów zieleni.

W prezentacjach ekspertów przedstawiono działania, jakie samorządy mogą podejmować dla zachowania wartości krajobrazowych oraz zazieleniania przestrzeni.

Zieleń w praktyce

Koncept zielonej infrastruktury stanowi nieco abstrakcyjne pojęcie dla włodarzy, którzy nie doceniają jej kluczowej roli w zapewnieniu odpowiedniego poziomu świadczenia usług ekosystemowych, a tym samym jakości życia mieszkańców. Zrozumienie wartości zasobów przyrodniczych i ich znaczenia dla życia człowieka dociera do naszej świadomości nierzadko dopiero w sytuacjach ekstremalnych.

Konferencja rozpoczęła się krótkim badaniem ankietowym, w którym uczestnicy przedstawili swoje rozumienie pojęć związanych z zieloną infrastrukturą oraz przykładów działań na rzecz jej ochrony i kształtowania.

W pierwszej części konferencji dr Monika Szewczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa przedstawiła koncepcję zielonej infrastruktury oraz usług ekosystemowych w kontekście korzyści i wartości, jakie wnoszą zasoby przyrodnicze i ich zrównoważone wykorzystanie. Dr Alina Gerlee zaprezentowała charakterystykę zielonej infrastruktury na Mazowszu w kontekście łączności ekologicznej. Zwróciła uwagę na kluczową rolę samorządów w kształtowaniu i zachowaniu łączności ekologicznej - nie tylko na terenach objętych ochroną, ale również tam, gdzie jedynym instrumentem ich kształtowania jest polityka przestrzenna gmin. Prof. Barbara Szulczewska przedstawiła z kolei praktyczne wskazówki i przykłady dla samorządów dotyczące zielonej infrastruktury w dokumentach planistycznych. 

Warsztaty dla samorządowców

Kolejna część konferencji - ”Miniwarsztaty przy kawie” - spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W ich trakcie uczestnicy mieli okazję odwiedzić trzy interaktywne stanowiska przygotowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Na stanowisku projektu "Karpaty Łączą" można było zagrać w gry poświęcone usługom ekosystemowym, skorzystać z aplikacji mobilnej do mapowania obiektów zielonej infrastruktury oraz obejrzeć ciekawe animacje. Na drugim stanowisku za pomocą dedykowanego geoportalu zostały przedstawione bazy danych przestrzennych o obszarach chronionych oraz punktowych i liniowych elementach zielonej infrastruktury. Na kolejnym można było zapoznać się z inicjatywą Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska" i sprawdzić, w jaki sposób gminy mogą się włączyć w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Wymiana wiedzy

Po zakończeniu sesji warsztatowej rozpoczeły się panele dyskusyjne, których tematyka dotyczyła kształtowania polityki przestrzennej gmin oraz angażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Idea zazieleniania wiąże się bezpośrednio z poprawą jakości życia poprzez zwiększenie powierzchni zielonych oraz zarządzanie terenami i obszarami cennymi przyrodniczo, które pełnią szereg istotnych funkcji w krajobrazie Mazowsza.

W trakcie dyskusji omówiono przykłady zielonej infrastruktury w miastach i terenach wiejskich. Przedstawiono możliwe działania kształtujące krajobraz kulturowy województwa. Omówiono również zmiany w projektowanych dokumentach wykonawczych, dotyczące zakazów na obszarach chronionego krajobrazu.

Zaangażowanie i aktywność mieszkańców Mazowsza poznaliśmy na przykładzie działań mieszkańców miejscowości Rząśnik-Majdan, gdzie dzięki Pani Sołtys lokalna społeczność wspólnie zrealizowała szereg inicjatyw proekologicznych. Działania edukacyjne, które anagżują młodzież szkolną do mapowania i rozpoznania zielonej infrastruktury w najbliższej okolicy przedstawiła Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Konferencja stała się okazją dla wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy dotyczącej zielonej infrastruktury oraz jej kształtowania. Mamy nadzieję, że prezentacje i dyskusje staną się inspiracją do działania oraz impulsem do kontynuowania zazieleniania mazowieckich gmin.