Społeczność uczniowska II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego zainicjowała debatę, poświęconą sposobom działania osób młodych na rzecz realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W będącej częścią wydarzenia dyskusji wzięli udział eksperci z rodziny Narodów Zjednoczonych, administracji rządowej, środowisk naukowych oraz pozarządowych.

Uczniowie liceum w trakcie zajęć grupowych analizowali realizację poszczególnych celów przez swoją szkołę, dostrzegając m.in. rolę zajęć dodatkowych w zmniejszaniu nierówności czy wysokiej jakości wyposażenia pracowni lekcyjnych dla osiągnięcia celu wysokiej jakości edukacji.

Zaproszeni do dyskusji goście dzielili się swoją wiedzą z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz problemów i wyzwań, na które stanowić mają odpowiedź, takich jak niska stopa zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym w Polsce.

Zachęcali również osoby młody do podejmowania indywidualnych zobowiązań na rzecz ich osiągnięcia, takich jak korzystanie z przyjaznego dla środowiska transportu czy zapobieganie marnowaniu energii oraz wody.

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek, mówił w jej trakcie o poszerzaniu się historycznego katalogu praw człowieka o prawo do czystego środowiska.

Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią z tej perspektywy dobry przykład na holistyczne podejście do osiągania praw i wolności osobistych, gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych.