W dwudniowym wydarzeniu wziął udział reprezentant Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Piotr Mikołajczyk.

W trakcie wymiany doświadczeń beneficjentów unijnego programu LIFE wymieniano się dobrymi praktykami oraz sposobami na maksymalizację ich korzyści środowiskowych i poszerzanie świadomości społecznej.

W dniach 18-19 lipca w Janowie Lubelskim odbyło się 6th National Platform Meeting of LIFE Projects, zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie.

Spotkanie skierowane było do beneficjentów projektów współfinansowanych z unijnego Programu LIFE oraz wnioskodawców planujących ubiegać się o dofinansowanie z jego środków, i miało charakter platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.

Uczestniczył w nim dr Piotr Mikołajczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, koordynator projektu Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.

Pierwszy dzień rozpoczął się od prezentacji. Przedstawiono rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE oraz zasady współfinansowania projektów LIFE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Omówiono również wyzwania w formułowaniu i realizacji projektów na przykładzie doświadczeń z konkretnych przedsięwzięć.

Następnie odbyły się dyskusje w ramach sesji tematycznych. Dr Piotr Mikołajczyk uczestniczył w sesji pt. „Realizacja, wskaźniki, sprawozdawczość”, podczas której rozmawiano m.in. na temat monitoringu i ewaluacji projektu, jego trwałości, replikacji, europejskiej wartości dodanej i efektów społeczno-ekonomicznych, a także promocji i raportowania.

Drugi dzień w pełni poświęcono sesji terenowej. Zaprezentowane zostały efekty zabiegów ochrony czynnej prowadzonych w ramach projektu W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich, którego beneficjentem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Projekt ma na celu poprawę stanu siedlisk przyrodniczych oraz ochronę wybranych gatunków flory i fauny na Obszarach Natura 2000 w kompleksie leśnym Lasów Janowskich.