Instytut studiów zaawansowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio (UNU Institute for the Advanced Study of Sustainability, UNU-IAS) wyróżnił projekt Centrum UNEP/GRID-Warszawa tytułem Outstanding Flagship Project w zakresie realizacji 15. Celu Zrównoważonego Rozwoju - życia na lądze.

Projekt zaprezentowany został we wrześniu na międzynarodowej konferencji poświęconej zmianom klimatu oraz bezpieczeństwu żywnościowemu sieci RCE (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development), która odbyło się 13 i 14 września w Heraklionie (Kreta, Grecja).

Centrum wzięło w nim udział jako część konsorcjum RCE Warsaw Metropolitan, w którego prace zaangażowani są partnerzy akademiccy (jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Sztuk Pięknych), Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a także kilkanaście instytucji państwowych i organizacji społecznych.

Edukacja, partycypacja, środowisko

Realizowany w latach 2015-2017 w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego projekt angażował zespoły uczniowskie oraz społeczności lokalne w badanie otaczającej przyrody oraz mapowania potencjalnych zagrożeń dla jej stanu.

Inicjatywa, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparta została honorowym patronatem ministrów (rolnictwa oraz środowiska) oraz marszałków województw, objętych programem. W jego ramach zespoły szkolne analizować mogły zieloną (i błękitną) infrastrukturę swoich rodzinnych stron - drzewa, cieki wodne czy elementy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Dzięki współpracy z samorządem oraz lokalnymi społecznościami, w których żyją, dzieci i młodzież szkolna mogła nie tylko zbadać stan środowiska w ich okolicy (i zmapować go na dedykowanym projektowi geoportalu), ale również przygotować zestaw rekomendacji oraz potencjalnych wyzwań, związanych np. z planowanymi na terenie gmin inwestycjami.

Zróżnicowany charakter gmin, z których pochodziły zespoły szkolne, umożliwił zaobserwowanie skutków procesów, dotykających polską wieś - w tym tereny, będące częścią obszarów metropolitarnych i doświadczające suburbanizacji.