Realizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa działania w województwie mazowieckim i lubelskim zostały zaprezentowane jako dobra praktyka w materiale UN University.

Materiał Instytutu studiów zaawansowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio (UNU Institute for the Advanced Study of Sustainability, UNU-IAS) stanowi prezentację wybranych projektów, nagrodzonych RCE Awards.

Wyróżnienie to docenia wysiłki na rzecz promowania wiedzy o środowisku i zrównoważonego rozwoju, realizowane w ramach kilkudziesięciu ośrodków Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development (RCE). Instytucje te łączą podmioty z różnych sektorów, zaangażowane w praktyczną realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum RCE Warsaw Metropolitan, w którego prace zaangażowani są partnerzy akademiccy (jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Sztuk Pięknych), Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a także kilkanaście instytucji państwowych i organizacji społecznych.

GreenGO! w praktyce

Realizowany w latach 2015-2017 w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego projekt angażował zespoły uczniowskie oraz społeczności lokalne w badanie otaczającej przyrody oraz mapowania potencjalnych zagrożeń dla jej stanu.

Inicjatywa, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparta została honorowym patronatem ministrów (rolnictwa oraz środowiska) oraz marszałków województw, objętych programem. W jego ramach zespoły szkolne analizować mogły zieloną (i błękitną) infrastrukturę swoich rodzinnych stron - drzewa, cieki wodne czy elementy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Dzięki współpracy z samorządem oraz lokalnymi społecznościami, w których żyją, dzieci i młodzież szkolna mogła nie tylko zbadać stan środowiska w ich okolicy (i zmapować go na dedykowanym projektowi geoportalu), ale również przygotować zestaw rekomendacji oraz potencjalnych wyzwań, związanych np. z planowanymi na terenie gmin inwestycjami.

Zróżnicowany charakter gmin, z których pochodziły zespoły szkolne, umożliwił zaobserwowanie skutków procesów, dotykających polską wieś - w tym tereny, będące częścią obszarów metropolitarnych i doświadczające suburbanizacji.

Zdj. Fragment okładki raportu