Bartłomiej Kozek, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa, prezentował potencjał wykorzystania inwestycji w budowę zielonej gospodarki do wychodzenia z kryzysu, spowodowanego pandemią COVID-19.

Skierowany do samorządowców webinar zrealizowany został dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego.

Globalny kryzys zdrowia publicznego, spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przyczynił się do spowolnienia gospodarczego, które już dziś skutkuje m.in. utratą miejsc pracy.

Zmiana reguł gry?

Jak przekonywał uczestników anglojęzycznego spotkania Kozek aktualny kryzys może stać się dla decydentów okazją bądź to do kontynuowania „biznesu takiego jak zwykle”, lub też do wykorzystania inwestycji w działania, takie jak poprawa efektywności energetycznej czy rozwijanie odnawialnych źródeł energii, do ożywienia ekonomicznego i walki z kryzysem klimatycznym.

Specjalista Centrum przypomniał o ryzyku, jakim jest trzymanie się dotychczasowych, szkodliwych dla środowiska wzorców produkcji i konsumpcji. Niezrównoważone korzystanie z surowców już dziś przyczynia się (jak widzimy) do zwiększenia ryzyka zaistnienia nowych chorób odzwierzęcych czy do pogłębiania się kryzysu klimatycznego, którego najnowszym przejawem są rekordowe upały na Syberii.

Wykorzystując wiedzę, zawartą w raportach Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) i eksperckich publikacjach innych podmiotów pokazywał, w jaki sposób koronawirus zmienić może politykę samorządową po pandemii, np. w zakresie podejścia do tworzenia przestrzeni publicznych i ulic handlowych czy wręcz do przemyślenia dotychczasowych lokalnych i regionalnych strategii rozwojowych.

Wspieranie lokalnego (eko)rozwoju

Podczas spotkania, w którym udział brali m.in. przedstawiciele samorządów z Norwegii, Bułgarii i Grecji wskazywał również na istotną rolę rozwoju regionalnego jako jednego z istotnych czynników, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

W trakcie dyskusji, zorganizowanej w ramach projektu GRESS Interreg Europe (finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) poruszano również tematykę, związaną z wykorzystaniem zakłóceń w dotychczasowych łańcuchach dostaw do promowania lokalizacji gospodarki, zrównoważonych zamówień publicznych oraz międzysektorowej współpracy na rzecz upowszechniania się przyjaznych dla środowiska modeli biznesowych - szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz środowisk start-upowych.

W zgodnej opinii osób uczestniczących w spotkaniu niezwykle istotna jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk. Bartłomiej Kozek oraz Krzysztof Zych - specjalista ds. miejskich w Centrum UNEP/GRID-Warszawa - zaprezentowali działania, w które zaangażowane jest Centrum, takie jak projekt Eco-Miasto czy wsparcie dla działającego w Białymstoku Samsung Inkubatora, promującego młody biznes realizujący Cele Zrównoważonego Rozwoju.