Miło nam poinformować o podpisaniu przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa ramowej umowy o współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (ALK). 

Podczas podpisania Umowy, Akademię Leona Koźmińskiego reprezentował Rektor, prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, a Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Dyrektor Maria Andrzejewska.  

– Współpraca z ALK to szereg wzajemnych korzyści, począwszy od wzmocnienia działań realizowanych wspólnie z UNEP’s Science Division, poprzez współpracę badawczą i akademicką, po wzmocnienie działań w obszarze odpowiedzialności biznesu. Długa jest lista możliwości, które wprowadzamy w życie już dziś, a programy Climate Leadership i Ecocraft są tego przykładem – powiedziała Dyrektor Maria Andrzejewska. 

Akademia Leona Koźmińskiego  jest jedną z najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Jako pierwsza uczelnia w Polsce, przedstawiła w tym roku własny program realizacji Agendy zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2030. Jest też partnerem 2. edycji programu Climate Leadership powered by UN Environment, zorganizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa dla wsparcia biznesu w osiąganiu neutralności klimatycznej. Odpowiadając od lat za kształcenie przyszłych liderów biznesu, uczelnia  troszczy się o wspólne dobro, w tym o dobro naszej planety i wspiara tego typu działania swoich partnerów. Umowa z UNEP/GRID-Warszawa stwarza formalne ramy dla wielopłaszczyznowej współpracy przy realizacji bieżących i przyszłych zadań opartych o wspólne wartości zrównoważonego rozwoju i lepsze jutro dla ludzi, środowiska i całej planety.  

Celem umowy jest ustanowienie ogólnych ram współpracy dla rozwijania i wdrażania wspólnych inicjatyw w obszarach działalności naukowej, akademickiej i kulturalnej – działań o charakterze badawczym lub popularyzatorskim, włączając wymianę informacji, wspólne publikacje naukowe i wzajemnie udostępnianie zasobów. Umowa zakłada połączenie potencjałów badawczych stron, w tym włączenie uczelni w już prowadzone projekty badawcze Centrum UNEP/GRID-Warszawa, rozwój oryginalnych badań w obszarze etyki biznesu i zarządzania unikalnymi zasobami, oraz konsekwentne propagowanie postaw odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.