Trzy z czterech zaproponowanych przez Centrum postulatów zdobyło poparcie ponad 80% uczestników Panelu i powinno zostać zrealizowane przez władze miasta. 

Pod koniec listopada zakończyły się obrady Warszawskiego Panelu Klimatycznego, w ramach którego 90 wylosowanych na bazie struktury demograficznej miasta mieszkańców wspólnie słuchało eksperckich prezentacji oraz dyskutowało na temat najskuteczniejszych narzędzi, służących promowaniu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa uczestniczyło w obradach Panelu w charakterze strony, wybrane spośród kilkudziesięciu, ubiegających się o to miano organizacji. W gronie tym znalazło się również m. in. WWF Polska, Zielone Mazowsze, Polska Zielona Sieć czy Osiedle Jazdów. 

Ekspert Centrum ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, uczestniczył w edukacyjnej części spotkań Panelu, przygotował również zestaw czterech rekomendacji, dotyczących polityki energetyczno-klimatycznej Warszawy. 

Na stronie internetowej wydarzenia pojawił się zestaw 49, przegłosowanych przez osoby uczestniczące w Panelu rekomendacji. Zgodnie ze zobowiązaniem, podjętym przez prezydenta miasta - Rafała Trzaskowskiego - mają one w wiążący sposób wpłynąć na podejmowane w kolejnych miesiącach i latach działania Warszawy. 

Uznanie uczestników zdobyły m. in. postulaty, dotyczące uruchomienia miejskiego systemu doradztwa energetycznego, opracowania instrumentów zachęt finansowych dla zrównoważonych inwestycji, wykonania analizy wariantowej ogrzewania Warszawy, zakładającej 100% bezemisyjnych budynków do roku 2050, a także mapy drogowej dojścia do zaspokajania 100% potrzeb energetycznych miasta z odnawialnych źródeł energii. 

Zmiany na horyzoncie 

Wśród przegłosowanych rozwiązań znalazły się również trzy, opierające się na rekomendacjach Centrum UNEP/GRID-Warszawa: 

  • „Poszerzenie zakresu współpracy w obrębie metropolii o kwestie związane z energetyką, odnawialnymi źródłami energii i zrównoważonego rozwoju, takimi jak metropolitarna polityka energetyczna, mapująca potencjał poprawy efektywności energetycznej oraz rozwijania odnawialnych źródeł energii, ich wykorzystywanie do zaspokajania potrzeb całej metropolii, tworząca ramy dla współdziałania w jej obrębie (wspólne zakupy energii, tworzenie klastrów energetycznych)” - za opowiedziało się 83% głosujących. 
  • „Integracja społecznych i środowiskowych aspektów zamówień publicznych, realizująca zasady zrównoważonego rozwoju: - analiza realizowania zrównoważonych zamówień publicznych przez miasta partnerskie Warszawy oraz miasta, należące do sieci w których funkcjonuje (ze szczególnym uwzględnieniem metropolii leżących w Unii Europejskiej); - opracowanie strategii wykorzystywania zamówień do osiągania celów energetyczno-klimatycznych, takich jak oszczędności na zużyciu energii oświetlenia ulicznego czy zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków; - powiązanie celów energetycznych z innymi, strategicznymi posunięciami postulowanymi w ramach rekomendacji (np. zasady budowy/rozbiórki budynków uwzględniające kwestie efektywnego wykorzystywania materiałów budowlanych w celu zwiększenia efektywności surowcowej i realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym)” - 81% za. 
  • „Przyjęcie długofalowego planu zwiększenia efektywności wykorzystywania miejskich dachów, uwzględniającego: - mapowanie dostępnej przestrzeni dachowej (pozostających w gestii miasta oraz prywatnej); - opracowanie zestawu dostępnych sposobów zagospodarowania przestrzeni dachowej oraz zasad możliwie szerokiego dostępu mieszkańców do tworzonych w ramach projektu przestrzeni; - konsultacje społeczne na temat preferowanych form zagospodarowania przestrzeni dachowej, uwzględniające specyfikę i potrzeby lokalnych społeczności (np. większą uwagę na kwestie zielonych dachów czy tworzenia przestrzeni spotkań na obszarach o niewielkiej ilości tego typu przestrzeni); - zabezpieczenie środków umożliwiających możliwie szeroką skalę projektu; - rozważenie – w dalszej kolejności – możliwych form wsparcia (organizacyjnego/finansowego) dla osób prywatnych, wspólnot i spółdzielni chcących przystąpić do projektu” - 89% za. 

Na początku roku 2021 organizatorzy Panelu - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pole Dialogu i Civis Polonus - planują zaprezentowanie raportu podsumowującego cały proces decyzyjny. Pojawić się ma również plan realizacji poszczególnych rekomendacji.