Narzędzie zrealizowane zostało w ramach projektu "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach".

Jest ono kompatybilne z aplikacją "Mapuj zieloną infrastrukturę", służącą do inwentaryzacji oraz mapowania m.in. lasów, drzewów i krzewów czy mokradeł.

Serwis Teraz Środowisko informuje, że "Gromadzi on dane tematyczne dla obszaru polskiej części Karpat – zarówno o charakterze przyrodniczym (typy ekosystemów, korytarze ekologiczne, obszary chronione), jak i te związane z zabudową, infrastrukturą oraz planowaniem przestrzennym.

Ukazuje też wyniki przeprowadzonej w ramach projektu analizy fragmentacji przestrzeni przyrodniczej.

Dzięki danym obejmującym cały obszar polskiej części Karpat, geoportal umożliwia także szersze spojrzenie na przestrzeń – nie tylko w skali pojedynczej gminy, ale wręcz całego regionu.

Ma szansę stać się przydatnym narzędziem w analizach przestrzeni gminy, tworzeniu dokumentów planistycznych, wyborze terenów pod potencjalne inwestycje, działaniach na rzecz poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy itp."