Pomysły na zmiany w miejskiej polityce, przyczyniające się do redukcji negatywnego wpływu stolicy Polski na środowisko, były istotnym elementem spotkania podmiotów, uczestniczących w koordynowanej przez miasto inicjatywie.

W wydarzeniu wziął udział prezydent miasta - Rafał Trzaskowski, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju - Justyna Glusman, a także Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - Marcin Morawski.

Prezydent Trzaskowski w trakcie swojego wystąpienia podkreślił zobowiązanie do ograniczenia poziomów emisji gazów cieplarnianych w Warszawie o 40% do roku 2030.

Działania Ratusza na rzecz ochrony klimatu realizowane będą w czterech głównych obszarach tematycznych: redukcja dwutlenku węgla, energetyka odnawialna, zieleń miejska i transport publiczny. W najbliższych latach kontynuowane będzie m.in. wymiany pieców czy poprawa jakości monitoringu powietrza.

Skuteczną realizację działań z tego zakresu wspomóc ma powołane 3 miesiące temu Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, mające koordynować działania w tym zakresie oraz wpierać inne, prośrodowiskowe działania, takie jak rezygnacja z korzystania z jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych.

Partnerstwo, gromadzące instycje, wspierające działania na rzecz poszerzania świadomości dotyczącej zmian klimatu oraz ograniczanie szkodliwych emisji, skupiać się ma na redukcji CO2, adaptacji do zmian klimatu oraz rozwiązaniach z zakresu budowy inteligentnego miasta (smart city).

3 obszary priorytetowe: klimat, smog i zieleń miejska, wyszczególnione zostały jako jedne z największych, stojących przed miastem wyzwań środowiskowych - wyzwań, na które odpowiadać ma m.in. współpraca międzysektorowa, wymiana wiedzy i dobrych praktyk czy wspólne działania edukacyjne.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa należy do "Partnerstwa dla klimatu" - miasto Warszawa z kolei wspiera działania koordynowanego przez Centrum Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".