"Równo 30 lat temu przygotowany dla ONZ Raport Komisji Brundtland „Nasza wspólna przyszłość” wprowadził do oficjalnego obiegu pojęcie „rozwój zrównoważony” jako wykładnię nowoczesnego, trwałego i sprawiedliwego kierunku rozwoju cywilizacyjnego. Jak obecnie rozwija się ujęcie filozoficzne oraz praktyka harmonijnego uwzględniania wymagań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w różnych obszarach ludzkiej działalności – opowiedzą znani eksperci."

W ten sposób Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) zaprasza na cykl wykładów poświęconych teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju. Drugi wykład w cyklu poprowadzili eksperci Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Doktor Piotr Mikołajczyk zaprezentował drogę, która doprowadziła do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedoczonych we wrześniu 2015 roku rezolucji pt. "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030". Zaakcentował takie znaczące wydarzenia na tej drodze jak Konferencja sztokholmska (1972), podczas której zdecydowano o powołaniu agendy ds. środowiska (UNEP), ogłoszenie Raportu „Nasza wspólna przyszłość” (Komisja Bruntland, 1987), który wprowadził pojęcie rozwoju zrównoważonego, Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (1992), podczas którego przyjęto m.in. "Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu" czy uruchomienie Projektu Milenijnego ONZ (2000), którego pokłosiem było wyznaczenie 8 Milenijnych Celów Rozwoju adresowanych do krajów rozwijających się.

Zasadniczą częścią wystąpienia doktora P. Mikołajczyka był środowiskowy komentarz do każdego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Choć zaledwie dwa z siedemnastu celów w całości skupiają się na środowisku przyrodniczym i jego ochronie (tj. cel 14. Życie pod wodą oraz cel 15. Życie na lądzie), to w istocie każdy z celów ma swój środowiskowy - choć niekoniecznie stricte przyrodniczy - kontekst. W sumie, ponad połowa Celów, mniej lub bardziej bezpośrednio, odnosi się do aktualnych potrzeb środowiska. Wobec czego oczywistym jest, że realizacja wszystkich wyznaczonych do 2030 roku celów nie będzie możliwa bez uwzględnienia aspektów środowiskowych.

Drugą część wykładu poprowadziła Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska kierująca Działem Edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W swoim wystąpieniu wskazywała, że dla skuteczności realizacji SDGs kluczowe znaczenie ma dostępność danych, w szczególności tych, które odnoszą się do stanu środowiska i jego przemian. Szansą na uzyskiwanie otwartego dostępu do danych o środowisku jest uruchomiona w 2016 roku przez UNEP platforma Environment Live (www.uneplive.org), która pod hasłem Science and data for people (w wolnym tłumaczeniu: Nauka i wiedza dla społeczeństw) gromadzi i udostępnia dane pochodzące od krajów, a także instytucji i organizacji ponadnarodowych. E. Wołoszyńska-Wiśniewska przekonywała, że uzupełnieniem zasobów danych oficjalnych mogą być dane dostarczane przez obywateli, pozyskiwanych w ramach różnych inicjatyw z nurtu citizen science (nauki obywatelskiej). Przykładem takiego działania może być zaprezentowany podczas wykładu Program GLOBE w Polsce, koordynowany od 20 lat przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Na zakończenie spotkania, słuchacze mieli okazję zapoznać się z założeniami i celami Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska". Zainicjowane we wrześniu 2016 roku przez UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwo jest szerokim, otwartym porozumieniem instytucji różnych sektorów i branż, którego celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko.