Polska, będąc sygnatariuszem Rezolucji ONZ w sprawie Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals—SDGs), zobowiązana jest do podejmowania działań wdrożeniowych zmierzających do realizacji celów SDGs na krajowym gruncie. Przygotowanie Polski do Voluntary National Reviews—przeglądu postępów wdrażania Agendy 2030  przez jej sygnatariuszy mającego się odbyć w ramach forum ONZ zaplanowanego na lipiec 2018—jest głównym zadaniem Zespołu powołanego przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 1 września 2017. 

 Do Zespółu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z Agendą 2030 oraz jej celami SGDs, zaproszeni zostali eksperci reprezentujący resorty powiązane z obszarami realizacji SDGs, przedstawiciele samorządów, środowiska akademickiego i społeczno-gospodarczego.  Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 2015 wspierające realizację SDGs w Polsce poproszone zostało o udział w pracach Zespołu ds. Spójności i uczestnictwo w przygotowaniu Polski do krajowego przeglądu wdrażania Agendy 2030.

Powołanie Zespołu ma zapewnić ramy instytucjonalne dla systematycznej implementacji SDGs w atmosferze odpowiedzialności każdej ze stron za powodzenie procesu.

W dniu 25 września odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu zorganizowane przez Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju. Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, reprezentująca w Zespole ds. Spójności perspektywę zrównoważonych środowiskowo działań na drodze do realizacji SDGs w Polsce, w trakcie prac Zespołu  będzie miała możliwość podzielenia się doświadczeniami z projektów zrealizowanych w Partnerstwie Razem dla Środowiska, inicjatywie UNEP/GRID-Warszawa na rzecz wdrażania SDGs.