We wtorek, 28 listopada w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie, odbyła się dyskusja pod hasłem „Sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji”. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane w ramach cyklu spotkań eksperckich poświęconych tematowi wdrażania Agendy 2030 w Polsce.

Organizatorami cyklu są Instytut na rzecz Ekorozwoju i Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Projekt zakłada realizację w 2017-2018 cyklu dyskusji służących refleksji nad kompleksowym upowszechnianiem w Polsce 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W ramach projektu zdefiniowane zostały cztery obszary tematyczne, łączące kwestie gospodarcze, środowiskowe i społeczne, kluczowe dla rozwoju naszego kraju:
1. Sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji;
2. Przejście do społeczeństwa i gospodarki sprzyjających włączeniu społecznemu – godna praca i prawa człowieka;
3. Przejście do zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności;
4. Równość kobiet i mężczyzn oraz upodmiotowienie kobiet jako kluczowe zagadnienie dla wdrażania zrównoważonego rozwoju.

Refleksje, poglądy i komentarze dotyczące zagadnienia sprawiedliwego przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego przedstawione w ostatniej dyskusji przez ekspertów poruszały m. in. kwestie redefinicji pojęcia sprawiedliwości, a także wykluczenia społecznego i wartości w biznesie.

Ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa, dr Piotr Mikołajczyk odnosząc się do współzależnego charakteru Celów Zrównoważonego Rozwoju wyrażonego w sprzężeniu zwrotnym między rozwojem gospodarczym i stanem środowiska naturalnego, przedstawił pogląd, że najważniejszymi z 17 Celów są te, które odpowiadają za efektywną edukację (Cel 4, Cel 12: zadanie 12.8, Cel 13: zadanie 13.3). Jak zauważył dr Mikołajczyk "uświadamianie obecności wzajemnych powiązań pomiędzy Celami SDGs nie tylko wspomaga wykształcenie kadry eksperckiej, której potrzebuje gospodarka o obiegu zamkniętym, ale również podnosi poziom wiedzy ogółu społeczeństwa, bo to zwykli ludzie właśnie poprzez ich świadome wybory, przez wywieranie presji kształtują gospodarczo-biznesową rzeczywistość".

Każdemu z obszarów poświęcone będzie osobne spotkanie i dyskusja w gronie przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, organizacji pozarządowych, biznesu, ekspertów i naukowców. Pisemne podsumowanie każdej debaty zostanie opublikowane na stronach internetowych, a wnioski z czterech dyskusji ujęte będą w raporcie podsumowującym kwestię wdrażania w Polsce celów SDGs 2018 r., którego promocja planowana jest w trzecią rocznicę przyjęcia Agendy 2030 – 15 września 2018 roku.

Dyskusja w wąskim gronie ekspertów, moderowana była przez dr Andrzeja Kassenberga z Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE), a referat wprowadzający wygłosił dr Wojciech Szymalski, Prezes InE. Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju jest uczestnikiem inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwo "Razem dla Środowiska" .