Konferencja "SDG17: Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)", zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju 6 grudnia 2017 roku w Warszawie jako uroczyste podsumowanie trwającej wiele miesięcy kampanii 17/17: "SDGs w praktyce", zgromadziła przedstawicieli przedsiębiorców, administracji publicznej i organizacji otoczenia biznesu. Partnerami merytorycznymi Kampanii 17/17 byli: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, i Global Compact Network Poland. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Rozwoju, a zorganizował ją CSR Consulting.

 

Przez wszystkie miesiące, w trakcie trwania Kampanii 17/17, UNEP/GRID-Warszawa był rzecznikiem tych spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają specjalne środowiskowe znaczenie. O Celach 6, 12, 13, 14, 15 oraz wynikających z nich wyzwaniach dla Polski, opowiedziała na dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Rozwoju dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Wybrane problemy w Polsce, których pilne rozwiązanie postulują Cele Agendy 2030, to:

dla Celu 6: brak bieżącej wody, w tym wody cieplej, łazienki i/ lub toalety; zaburzenia naturalnych zdolności do retencjonowania wody; gotowość polskich firm do innowacyjności w zakresie korzystania z zasobów wodnych,

dla Celu 12: edukacja i zmiana przyzwyczajeń konsumentów; poprawienie efektywności systemu zagospodarowania odpadów i zwiększenie poziomu recyklingu; zmniejszenie ilości marnowanej żywności; wypełnienie zadań wynikających z przyjęcia Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,

dla Celu  13: przyjęcie długoterminowej perspektywy inwestycyjnej dla energetyki, przemysłu i transportu; zbudowanie równowagi między technologiami odnawialnymi, energetyką jądrową i technologiami wychwytu i przechowywania C02; adaptacja polskich miast do zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk,

dla Celu  14: redukcja zanieczyszczeń wód i plaż Bałtyku; eliminowanie używania niektórych chemikaliów, dodatków lub substancji; zapobieganie nieefektywnemu/szkodliwemu gospodarowaniu odpadami, mającemu wpływ na środowisko morskie; tworzenie warunków dla rozwoju rynku produktów pochodzących ze zrównoważonych łowisk,

dla Celu  15: zapobieganie nadmiernej eksploatacji gatunków i gruntów; przeciwdziałanie degradacji siedlisk; zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych.

 

Zdaniem ekspertów z Ministerstwa odpowiedzialnych za wdrożenie SDGs "Poczucie wspólnej odpowiedzialności za powodzenie przemian społeczno-gospodarczych jest kluczowe dla budowy trwałych podstaw rozwoju kraju". Jak podkreśliła jednak w swojej prezentacji Maria Andrzejewska, powodzenie globalnych i lokalnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych jest ściśle związane ze stanem środowiska. "Z tych wzajemnych powiązań wynika kluczowa potrzeba zintegrowanego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów ekonomiczno-społecznych, mających związek ze środowiskiem. (...)"

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały także dwie publikacje:
- „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań” (PEOPLE, PLANET, PROSPERITY), oraz
- „SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm, cz. 2".

W tekście podsumowania Kampanii 17/17, we stępie do części "PLANET", Maria Andrzejewska napisała:

"(...) Obecność zagadnień środowiskowych we wszystkich Celach pokazuje, jak wiele wyzwań i możliwości rozwojowych stoi przed biznesem. Stwarzanie warunków dla rozwoju uwzględniającego wartości usług ekosystemowych, wspieranie ochrony różnorodności biologicznej, odpowiedzialne i innowacyjne zagospodarowanie produkowanych odpadów, wprowadzanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, a tym samym zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i emisji gazów cieplarnianych, to tylko nieliczne przykłady działań, które podejmować może biznes.

Wachlarz możliwości znacznie poszerza się, gdy spojrzymy na działania z perspektywy partnerstwa wiążącego społeczeństwo, decydentów, naukę i biznes. Wszyscy razem powinniśmy podejmować inicjatywy, mające na celu zarówno ochronę zasobów przyrody, jak i wspieranie technologii przyjaznych środowisku. Jesteśmy też zobowiązani do podnoszenia świadomości ekologicznej wśród wszystkich interesariuszy.

Zainicjowane wspólnie z UN Environment Partnerstwo „Razem dla Środowiska” jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu współpracy oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych."

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR Consulting są uczestnikami inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwo "Razem dla Środowiska"