Od lutego do grudnia 2017 roku, Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspólnie z Coca-Cola HBC Polska przeprowadziło cykl warsztatów poświęconych gospodarce o obiegu zamkniętym.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych, nauki, organizacji pozarządowych i konsumenckich. Warsztaty to część działań zainicjowanych przez UNEP/GRID-Warszawa, w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ „Razem dla Środowiska”.

Celem cyklu było integrowanie środowiska biznesowego oraz instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych wokół tematu gospodarki o obiegu zamkniętym. Warsztaty umożliwiły dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz na wspólne wypracowanie wniosków i działań możliwych do realizacji w warunkach współdziałania wielu stron. 

Kluczowym kontekstem merytorycznym cyklu były kwestie środowiskowe stanowiące punkt wyjścia do wdrożenia gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego. Rolą Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest bowiem przybliżanie uczestnikom aktualnych wyzwań środowiska w skali globalnej, europejskiej i krajowej tak, aby rzetelna wiedza o stanie, potrzebach i zagrożeniach środowiska były jednym z czynników kształtowania polityk zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy tegorocznych spotkań skoncentrowali się na wybranych zagadnieniach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, podzielonych na pięć bloków tematycznych:

  • Wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Ekoprojektowanie – nowe spojrzenie na biznes
  • Współpraca partnerów biznesowych w łańcuchu wartości
  • REUSE i REPAIR w Circular Economy
  • Pieniądze i odpowiedzialność w Circular Economy

Zależy nam na tym, by tematy związane z wdrażaniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) podejmować w gronie osób wywodzących się z różnych branż i sektorów po to, by nie zabrakło w tej dyskusji różnych punktów widzenia – podkreśla Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Tylko konstruktywny i realny dialog oraz aktywna współpraca podmiotów z różnych środowisk pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które będą zarówno efektywne ekonomicznie, jak też akceptowalne społecznie i dbające o środowisko naturalne, w którym wszyscy żyjemy – dodaje.

Dlatego zarówno wśród uczestników spotkań, jak i partnerów znalazły się podmioty reprezentujące różne gałęzie gospodarki, m.in.: Philips Lighting, BASF, Carrefour, Samsung, Jones Lang LaSalle, Orange, HP, Antalis, Suez, EKO-PUNKT, Remondis, Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Danone, Carrefour, ElektroEko, Bunge.

W warsztatowych dyskusjach podkreślano, że GOZ to szansa na całkiem nowe spojrzenie na gospodarkę. Nie jest to wyłącznie kwestia poziomów recyklingu – istotne jest wypracowanie czy adoptowanie do naszych warunków nowych modeli biznesowych. Samo zwiększenie poziomów recyklingu nie przyniesie pożądanego efektu. Kurczące się zasoby spowodowały, że stoimy przed koniecznością szybkiego wprowadzenia całkiem nowych rozwiązań.

Działania na rzecz wprowadzania obiegu zamkniętego trzeba prowadzić równolegle – od edukacji, przez współpracę z biznesem na różnych poziomach, po rozwiązywanie problemów legislacyjnych i systemowych.

Zwrócono uwagę na potrzebę jasnych regulacji prawnych, z wyznaczonym okresem implementacji realnie pozwalającym na dostosowanie modeli biznesowych. Ważne jest również wprowadzanie zachęt stymulujących procesy w biznesie i narzędzi wsparcia ze strony instytucji publicznych.

Uczestnicy warsztatów określili potrzeby, wyzwania i bariery stojące na drodze do wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bez wątpienia wyzwaniem jest poprawienie dialogu pomiędzy wszystkimi sektorami i interesariuszami – w tym komunikacja z konsumentami. Silnie akcentowaną potrzebą jest edukacja - zarówno konsumentów, jak i partnerów biznesowych w całym łańcuchu wartości firm, a także administracji publicznej, po to, by wszyscy uczestnicy rynku potrafili dostrzec kluczowe problemy i wypracować kompromisy uwzględniające różne punkty widzenia i potrzeby.

Uczestnicy warsztatów podkreślili też rolę, jaką we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym odgrywają partnerstwa – w tym Partnerstwo „Razem dla środowiska”, które jest platformą wymiany wiedzy i konkretnej współpracy w ramach poszczególnych projektów realizowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, obecny na warsztatach podsumowujących zeszłoroczny cykl podkreślił, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z elementów planu Premiera Mateusza Morawieckiego – tj. Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Dodał również, że Polska aspiruje do bycia liderem w zakresie GOZ. Minister Sławomir Mazurek wyraził nadzieję, że dyskusje wokół tego zagadnienia będą włączały coraz większe grono odbiorców i poruszały nowe wątki i tematy. Zwrócił też uwagę na konieczność stworzenia jak najlepszych warunków działania podmiotów uczciwie wypełniających swoje obowiązki wynikające także z roli w systemie gospodarki odpadami.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa planuje kontynuowanie i rozwój cyklu w 2018 roku i zaprasza do współpracy wszystkich partnerów, którzy chcą aktywnie włączyć się w tę inicjatywę.

Więcej o cyklu „Circular Economy. Zamykamy obieg!” - inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa, lidera Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju można przeczytać na stronach internetowych organizacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi podsumowaniami umieszczonymi na podstronach poszczególnych warsztatów: