W dniach 4-6 grudnia 2017 odbyło się Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska  (UN Environment Assembly – UNEA-3). W trakcie spotkania podjęte zostały istotne postanowienia i wskazane ważne kierunki dla dalszej pracy na rzecz wolnej od zanieczyszczeń Planety.

Zgromadzenie UNEA jest spotkaniem najwyższego szczebla ONZ w kwestiach środowiskowych. Pierwszy raz odbyło się ono w roku 2014, zastępując wcześniejszy kongres ds. środowiska pn. Global Ministerial Environment Forum. UNEA-3 odbyło się w roku 2017, w Nairobi, pod hasłem „Beat Pollution”, które jest esencją działań i postanowień, przyjętych między 4 a 6 grudnia. Podczas zgromadzenia skoncentrowano się na tematyce ograniczenia zanieczyszczeń, które co roku są przyczyną milionów przedwczesnych zgonów. Przesłaniem UNEA-3 jest konieczność podjęcia działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń na naszej planecie. Jednym z sukcesów okazała się być „Clean planet pledge” (zobowiązanie do oczyszczenia planety z zanieczyszczeń), dzięki której osoby fizyczne mogą zobligować się do udziału w procesie walki z zaśmieceniem naszej planety. Do momentu, w którym odbywało się UNEA-3, około 2,5 miliona osób zadeklarowało swoje uczestnictwo i zobowiązanie. Prezydent UNEA Edgar Gutiérrez, zwrócił uwagę na istotny sygnał wysłany w trakcie organizacji wydarzenia – zgromadzenie było bezemisyjne, wykorzystano podczas niego recyklingowany plastik, zrezygnowano z plastikowych butelek, jak również uniknięto wykorzystania 300 kg papieru.

REZOLUCJE
Podczas sesji zamykającej zgromadzenie przyjęto szereg rezolucji, zgłoszonych przez Państwa Członkowskie. Pośród przyjętych znajduje się rezolucja dedykowana zdrowiu. Musimy zdać sobie sprawę z ilości przedwczesnych zgonów związanych z narażeniem człowieka na zanieczyszczenia. Warto zaznaczyć, iż to najbiedniejsi są najbardziej narażeni na problemy zdrowotne związane z zanieczyszczeniami oraz substancjami szkodliwymi. Walka z niebezpiecznymi materiałami będzie miała zatem pozytywny wpływ na sytuację życiową najbardziej potrzebujących, tym samym wpisując się w szerokim zakresie w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Kolejna z rezolucji dotyczy ograniczenia ekspozycji na ołów, poprzez wyeliminowanie farb zawierających ten pierwiastek, jak również odpowiednie zarządzanie odpadami takimi jak akumulatory kwasowo-ołowiowe. W kolejnej z rezolucji odniesiono się do problematyki zanieczyszczenia powietrza – zwracając uwagę na potrzebę wspierania w tej kwestii krajów rozwijających się i ich działań, w zakresie podnoszenia świadomości mieszkańców na temat wpływu jaki zanieczyszczone powietrze ma na nasze zdrowie. Ponadto to właśnie kraje rozwijające się mają szansę na dokonanie skoku technologicznego w obszarach, takich jak np. czysta produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Rezolucja dotycząca zanieczyszczeń gleby zaś, podkreśla znaczenie działań w takich obszarach jak prace rolnicze, praktyki stosowane w kopalniach, zanieczyszczenia przedostające się do gleb na składowiskach odpadów. Zgodnie z jedną z rezolucji, strony zgromadzenia podejmują się również, do roku 2025 zredukować zanieczyszczenia morskie. Wszystkie wymienione powyżej aspekty w bezpośredni sposób łączą się i mają swoje odzwierciedlenie pośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

DEKLARACJA MINISTERIALNA
Podczas UNEA-3 podpisano również Deklarację Ministerialną, w ramach której zwrócono się do dyrektora wykonawczego UNEP o przedstawienie planu wdrożenia postanowień UNEA 3, podczas kolejnej sesji zgromadzenia w roku 2019 (UNEA-4). W Deklaracji nawiązano do kwestii, które tematycznie ściśle łączą się z przyjętymi rezolucjami. Dokument przedstawia alarmujące dane liczbowe, obrazujące zagadnienia z którymi należy się zmierzyć, poprzez realizację poszczególnych postanowień. Wspomniano m. in. o następujących problemach:

  • 9 na 10 ludzi oddycha powietrzem przekraczającym normy WHO
  • corocznie wyrzucamy do mórz i oceanów miliony ton odpadów plastikowych
  • ilość elektrośmieci rośnie w skali 4-5% rocznie.

Zastosowanie materiałów niebezpiecznych i szkodliwych powinno być lepiej monitorowane, poddawane testom, a produkty zawierające je - odpowiednio „śledzone” i oznakowane. W gestii rządzących pozostają regulacje przyczyniające się do lepszej identyfikacji substancji szkodliwych, a co za tym idzie wzrostu świadomości mieszkańców na temat związanych z nimi zagrożeń. Rządy mają też do odegrania istotną rolę w zakresie promowania zmian w dotychczasowym sposobie życia, konsumpcji i produkcji, tak by ten był bardziej zrównoważony. Przyczyni się to do złagodzenia problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, gleb oraz wód. Ważnym elementem takiej zmiany są inwestycję w edukację, niezbędne są również regulacje, ułatwiające implementację Zasady 3R (Reduce, reuse, recycle).