"Zdrowa planeta, zdrowi ludzie" – to hasło najnowszego raportu UN Environment na temat stanu środowiska na Ziemi. Treść raportu omawiana była na już styczniowym spotkaniu "Science Retreat" w stolicy Kenii, a premiera reportu odbyła sie w trakcie ostatniego szczytu Programu ONZ ds. środowiska (UNEA-4). W obydwu wydarzeniach uczyestniczyli przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

GEO jest cyklem publikacji zawierających wnioski z serii analiz, które dostarczają rządom i zainteresowanym stronom aktualnych, sprawdzonych informacji na temat stanu naszej planety, niezbędnych w podejmowanych przez nich decyzjach dotyczących środowiska. Przygotowanie każdego z raportów GEO poprzedza proces konsultacji i opracowania niezależnej oceny stanu środowiska, proces politycznej skuteczności w podejmowaniu wyzwań środowiskowych i działań podejmowanych dla osiągnięcia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów środowiskowych

W publikacji Global Environment Outlook #6 (GEO-6), znalazło się miejsce na szczegółowe omówienie czynników, wpływających na aktualny stan globalnego środowiska, takich jak urbanizacja, rozwój gospodarczy czy zmiany klimatu.

GEO-6 stwierdza, że aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz osiągnąć uzgodnione na szczeblu międzynarodowym cele środowiskowe w zakresie kontroli zanieczyszczeń, wprowadzenie środków branych pod uwagę dotychczas nie będzie wystarczające. Zamiast tego, konieczna jest przemiana w sensie rekonfiguracji podstawowych systemów i struktur społecznych i produkcyjnych, w tym ich ram instytucjonalnych, praktyk społecznych, wartości i norm kulturowych. Taka transformacyjna zmiana powinna umożliwi połączenie wizjonerskich i strategicznych programów z oddolnie proponowanymi innowacjami społecznymi, technologicznymi i instytucjonalnymi, oraz z systematycznym wykorzystywaniem doświadczeń wynikających z takich przedsięwzięć.

Zdaniem autorów raportu, udane modele zarządzania środowiskiem powinny opierać się na dobrze zaprojektowanych programach, ich wdrażaniu, przestrzeganiu i egzekwowaniu. Takie modele, jak stwierdza raport, powinny zwracać szczególną uwagę na wczesne sygnały wywodzące się z ustaleń nauki i opinii publicznej oraz zapewniać odpowiednią zdolność nadzoru, a także inwestycje w systemy wiedzy.

W sprawozdaniu końcowym, biorąc pod uwagę prognozowany wzrost populacji, zaleca się wprowadzenie diet o mniejszym zapotrzebowaniu na mięso i redukcję marnotrawienia żywności na całym świecie. Podejmując kwestię migracji do miast i urbanizacji, GEO-6 wzywa do strategicznych inwestycji na obszarach wiejskich oraz do pilnych działań w sprawie zmian klimatu i zanieczyszczenia plastikiem morskim.

„Ten raport jest perspektywą dla ludzkości. Jesteśmy na rozdrożu. Czy kontynuujemy naszą obecną ścieżkę, która doprowadzi do ponurej przyszłości ludzkości, czy też zmierzamy do bardziej zrównoważonego rozwoju? To jest wybór, jakiego muszą dokonać teraz nasi polityczni przywódcy", powiedziała Joyce Msuya, pełniąca obowiązki Dyrektora Wykonawczego Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP).