Najnowsza edycja ONZ-owskiego "Sustainable Development Report" pokazuje, że wciąż stoi przed nami szereg wyzwań na drodze do realizacji SDGsów do roku 2030.

Z analizy sytuacji w celach związanych ze stanem środowiska wyłania się złożony obraz aktualnej sytuacji.

3 miliardy ludzi na całym świecie pozbawionych jest dostępu do czystych i bezpiecznych instalacji do gotowania, a po 2 miliardy żyją w krajach, narażonych na niedobory wody lub bez dostępu do usług odbioru odpadów.

Do innych, negatywnych zjawisk należą również wciąż utrzymujące się na wysokim poziomie emisje gazów cieplarnianych czy rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne, generujące szereg problemów i zanieczyszczeń środowiska.

Nie można jednak powiedzieć, by wszystkie obserwowane przez nas trendy miały negatywny charakter - obok rosnącego zakwaszania globalnych oceanów obserwujemy również wzrost powierzchni obszarów chronionych na wodach międzynarodowych, a także odbudowę lasów na obszarze Europy czy Ameryki Północnej.

Już 90% ludzkości ma dostęp do energii elektrycznej, a w zdecydowanej większości rejonów świata rośnie tempo wzrostu efektywności energetycznej. Rośnie również poziom globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii, odpowiedzialnych za 17,5% całkowitego końcowego zużycia energii na świecie.

Wyzwań związanych z wcielaniem w życie Celów Zrównoważonego Rozwoju nie brakuje - tym bardziej, że w ciągu najbliższych 11 lat musimy zrealizować je wraz z ambitnymi celami redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zdecydowane działania administracji publicznej (od lokalnej po ponadnarodową) i biznesu, realizowane we współpracy z organizacjami społecznymi i środowiskami naukowymi, stają się coraz bardziej naglącą potrzebą.