O konferencji

 

Konferencja "Nauka, biznes i środowisko" organizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej, którego wkładem w przedsięwzięcie jest udostępnienie przestrzeni w nowoczesnym budynku przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie. 

Konferencja realizowana jest w partnerstwie z United Nations Environment Programme (UNEP). Głównym jej celem jest prezentacja stanu, zmian i zagrożeń regionu paneuropejskiego zidentyfikowanych w najnowszym raporcie UNEP wydanym w ramach serii Global Environment Outlook. Raport "GEO-6 Assessment for the pan-European region" został opublikowany w czerwcu 2016 roku i zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji ministrów środowiska w dniu 8 czerwca 2016 w Batumi. Konferencja w Warszawie będzie pierwszym wydarzeniem, w trakcie którego raport zostanie zaprezentowany szerokiej publiczności, jak również stanie się przedmiotem dyskusji ekspertów reprezentujących różne środowiska i różne kraje.

W konferencji weźmie udział ok 150 osób. Grupę kilkudziesięciu osób będą stanowić goście z zagranicy – przedstawiciele organizacji międzynarodowych, agend ONZ oraz ośrodków z nimi współpracujących, instytucji naukowych oraz firm globalnych. Ważną i liczną grupą uczestników będą przedstawiciele działającego w Polsce biznesu oraz reprezentanci samorządów i administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych, instytucji ochrony środowiska). W konferencji wezmą udział eksperci - przedstawiciele krajowych i zagranicznych uniwersytetów, ośrodków naukowych i izb branżowych. Uczestnikami konferencji będą w większości decydenci oraz kadra zarządzająca.

> Pobierz plakat (PDF)

 

About

 

The Conference "Science, business and environment" is organized by UNEP/GRID-Warsaw Centre  and will take place in headquarters of the Centre for Innovation and Technology Transfer Management (Warsaw University of Technology).

The conference is organized in partnership with the United Nations Environment Programme (UNEP). The main objective is to present the state, changes and threats (hot issues) for the pan-European continent, identified in the latest UNEP report, released as part of the Global Environment Outlook series. The "GEO-6 Assessment for the pan-European region" report was published in June 2016, and first time presented at a conference of Environment Ministers on June 8, 2016 in Batumi. The conference in Warsaw will be the first event, during which the report will be presented to the broader community, as well as become the subject of discussion of experts representing different backgrounds and different countries.

The conference will be attended by approximately 150 persons. Out of those, a few dozen persons will be foreign guests – representatives of international organizations, United Nations agencies and their collaborating centers, scientific institutions such as foreign universities, representatives of global companies and institutions. An important and sizeable group of participants will be representatives of businesses operating in Poland as well as representatives of self-governments and public administration (ministries, central offices, environment protection authorities). The conference will be also attended by experts – representatives of Polish and foreign universities, research centers and other sectoral institutes.

> Download a poster (PDF)