Informacja prasowa
Press release

 

 

> English version (PDF)

15 września 2016 r.

Międzynarodowa konferencja:
NAUKA, BIZNES I ŚRODOWISKO.
Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego.
Warszawa, 15 września 2016 r.

- Polska premiera najnowszego raportu UNEP o stanie środowiska Europy.
- Start pierwszego w Polsce szerokiego Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
- Unikalna, bo jednocząca liderów biznesu, administracji, nauki i NGO, dyskusja o wyzwaniach środowiska.
- Wysocy przedstawiciele agend ONZ, ministerstw i urzędów centralnych w kilku sesjach tematycznych.

Polska premiera najnowszego raportu o stanie środowiska Europy. Przedstawiciele świata nauki i biznesu, administracji i władz samorządowych, a także organizacji pozarządowych i międzynarodowych spotkają się, aby podjąć dyskusję o najpilniejszych wyzwaniach związanych ze stanem i zmianami środowiska w regionie paneuropejskim oraz o perspektywach współpracy na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku.

O środowisku Europy,
jego zmianach i ich konsekwencjach

Konferencja, organizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (ang. United Nations Environment Programme, UNEP). Jej celem jest prezentacja najnowszego raportu o stanie środowiska regionu paneuropejskiego, opracowanego przez UNEP w ramach serii GEO (Global Environment Outlook), opublikowanego w czerwcu bieżącego roku. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji naukowych, biznesu, administracji i władz samorządowych, dyplomacji oraz organizacji międzynarodowych, w tym Komisji Europejskiej oraz agend ONZ (UNEP, UNECE, UN-GGIM). Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4, które jest współorganizatorem konferencji.

Uczestnicy konferencji (blisko 200 osób), z których większość stanowić będą osoby decyzyjne różnych szczebli, reprezentujące sektor publiczny, prywatny i pozarządowy, w ramach trzech sesji dyskutować będą na temat wyzwań sygnalizowanych przez UNEP w Raporcie GEO-6 dla regionu paneuropejskiego, dotyczących m.in.:

- zachowania różnorodności biologicznej,
- zrównoważonego rozwoju miast,
- gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odrębna sesja będzie poświęcona działaniom UNEP w zakresie gromadzenia informacji o środowisku z użyciem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wśród których wiodącą rolę pełni platforma UNEPLive (uneplive.unep.org). Będzie to część szczególnie interesująca dla wszystkich, którzy oczekują i potrzebują rzetelnych, aktualizowanych na bieżąco informacji o stanie środowiska, jego zmianach i zagrożeniach.

Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie

Raport GEO-6 opublikowany został pod hasłem przewodnim „Healthy planet, healthy people” (Zdrowa planeta, zdrowy człowiek) aby podkreślić silny – choć niestety wciąż niedostatecznie dostrzegany i respektowany – związek pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem człowieka. Raport wymienia kluczowe obszary, w których niezbędne jest podejmowanie trafnych decyzji i stanowczych działań. Należą do nich: zrównoważone wykorzystanie kurczących się zasobów naturalnych (w tym budowanie efektywnej gospodarki niskoemisyjnej), zmiany klimatu, różnorodność biologiczna (świadczenie ważnych usług ekosystemowych na rzecz człowieka), zanieczyszczenie środowiska (w tym zanieczyszczenia chemiczne i odpady komunalne), produkcja i konsumpcja dóbr (w tym żywności) oraz zrównoważony rozwój miast. Podczas konferencji będzie mieć swoją premierę polskie wydanie streszczenia Raportu GEO-6 dla regionu paneuropejskiego, przygotowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w celu upowszechnienia informacji m.in. o wymienionych wyżej wyzwaniach.

 " 

– Mamy nadzieję, że ta dostępna w języku polskim publikacja będzie przystępnym źródłem wiedzy, a ta wiedza punktem wyjścia do podejmowania możliwie najlepszych dla środowiska i zdrowia człowieka decyzji – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Inicjatywa Partnerstwa

Konferencja wpisuje się w nurt działań ujętych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals, SDG) zmierzających do realizacji wizji nakreślonej w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030. Dlatego też sesja zamykająca konferencję poświęcona będzie zagadnieniom związanym z wdrażaniem SDG w skali europejskiej i krajowej. Dyskusja skupi się na poszukiwaniu pomysłów i recept na model współpracy między wieloma instytucjami, który pozwoli skutecznie realizować cele zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ochrony zagrożonych wartości środowiska, które mają zasadniczy wpływ na zdrowie i dobrobyt człowieka, takich jak np. dostępność czystego powietrza czy wody pitnej, niezanieczyszczonej gleby, „zdrowych” ekosystemów.

" 

– Głównym celem konferencji, obok prezentacji samego raportu GEO-6, jest zmobilizowanie przedstawicieli wielu instytucji do współdziałania na rzecz poprawy stanu środowiska – akcentuje Maria Andrzejewska. Naszą ambicją jest przekonanie uczestników, że tylko działając razem i inicjując nowe wartościowe projekty, będziemy w stanie zbliżyć się do wizji świata, jaka rysują przed nami Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku – dodaje


Więcej na temat Inicjatywy Partnerstwa: http://gridw.pl/geo6/partnership

Udział w konferencji potwierdziło wiele znamienitych osobistości, reprezentujących instytucje krajowe i międzynarodowe, w tym:

- p. Jacqueline McGlade, UNEP Chief Scientist, wieloletnia Dyrektor Europejskiej Agencji Środowiska,
- p. Minister Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,
- p. Minister Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
- J.E. Karsten Klepsvik, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

Aktualna lista prelegentów dostępna jest pod adresem: www.gridw.pl/geo6/speakers

Patronat nad konferencją objęli m.in.: Ministerstwo Rozwoju, Prezydent m.st. Warszawy, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ambasada Norwegii, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.


TRANSMISJA SESJI OTWIERAJĄCEJ (godz. 10.00–12.00): http://gridw.pl/geo6/streaming 

KONTAKT: Marcin Adamski: tel. (22) 840 66 64 (w. 106), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.