Director General, Confederation Lewiatan / Member of the European Economic and Social Committee

Dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. Z wykształcenia fizyk, z zawodu dziennikarz, autor wielu tekstów i raportów dotyczących gospodarki okresu transformacji, od 1996 roku związany z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców - najpierw z Polską Radą Biznesu, a od 1999 roku z Konfederacją Lewiatan. Współorganizował prace grupy roboczej Konfederacji „Kultura i biznes", wspierał powstanie Unii Teatrów (związku pracodawców), która jest członkiem Lewiatana.


Director General of the Lewiatan Confederation. His background is physics and journalism; author of a number of articles and reports on economic transition. He has worked with entrepreneur and employer organisations since 1996, first with the Polish Business Roundtable, and since 1999, with the Lewiatan Confederation. Lech co-organised the Confederation's Culture and Business Working Group and supported the formation of the Union of Theatres, an employer organisation affiliated with Lewiatan.