Krystian Szczepański  - Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w  instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich. W latach 2013-2016 będąc zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. Przedsięwzięć Środowiskowych nadzorował realizację zadań z zakresu:  gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony i gospodarki wodnej, ochrony przyrody oraz koordynacji POIiŚ.