Z zawodu historyk – studia magisterskie ukończył na University of Detroit w USA , w Polsce nostryfikował dyplom na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poszerzał wiedzę na studiach podyplomowych: Badanie Jakości w Oświacie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest doktorantem na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie złożył pracę zatytułowaną „Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej”.
Przez wiele lat był nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, którego został pierwszym dyrektorem. W latach 2003-2006 był radnym Rady Miejskiej w Ciechanowcu, a w 2006 roku został wybrany Burmistrzem Ciechanowca i pełni tę funkcję już trzecią kadencję.
W swojej działalności prowadzi działania na rzecz rozwoju gminy starając się skutecznie pozyskiwać fundusze - oprócz wielu projektów infrastrukturalnych i drogowych, zrealizował 5 projektów z Odnawialnych Źródeł Energii na kwotę 9,2 mln zł, np. w latach 2014-2015 projekt „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne” – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec, a obecnie „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec”.
Aktywnie włącza się w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, jest założycielem i byłym prezesem Stowarzyszenia „Tutor”, które przyznaje stypendia pomostowe absolwentom szkół średnich uczących się na wyższych uczelniach, jest specjalistą do spraw funduszy europejskich Euro NGO i liderem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.