Specjalista w dziedzinie materiałoznawstwa, budowy i eksploatacji maszyn, transportu oraz ochrony środowiska - gospodarka zamkniętego obiegu (GZO).
Vice Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu (PSNR)
Członek i ekspert wielu Stowarzyszeń, Towarzystw oraz Komitetów Naukowych
Laureat wielu wyróżnień/odznaczeń za działalność naukowo-badawczą oraz społeczną i organizacyjną. Autor i współautor 15 monografii oraz ponad 250 publikacji naukowo-technicznych w zagranicznych i krajowych czasopismach specjalistycznych.

Obecnie pełnione funkcje:

- v-ce przewodniczący GR KIS7 (Grupa Robocza Krajowej Inteligentnej Specjalizacji) do spraw GOZ (obecnie połączone KIS9,10,11),

- v-ce przewodniczący RN KKKGOiR (Rady Naukowej Krajowego Kluczowego Klastra Gospodarki Odpadowej I Recyklingu)

- główny specjalista Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie