Dobre praktyki

Toyota Motor Corporation (TMC)
Green Wave Project
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.6:

Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 14
Zadanie 14.2:

Do 2020 zarządzać i chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy w sposób zrównoważony, tak by uniknąć znacznych, niekorzystnych skutków, w tym poprzez wzmocnienie ich odporności i działania na rzecz odtworzenia ich zasobów oraz zapewnić dobry stan i produktywność oceanów.

Cel 15
Zadanie 15.5:

Podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degradację naturalnych siedlisk, powstrzymać utratę bioróżnorodności, tak żeby do 2020 roku uchronić zagrożone gatunki i zapobiec ich wyginięciu.

Analiza problemu

W TMC, podobnie jak w całym przemyśle samochodowym, znaczne ilości wody wykorzystywane są w procesie blacharskim i lakierniczym. Od 2008 Toyota stosuje środki minimalizujące czerpanie ze środowiskowych zasobów ekosystemu: wykorzystuje gromadzoną wodę deszczową i filtruje wykorzystaną wodę podnosząc jej wartość w ponownym użyciu. Wykorzystana woda po oczyszczeniu wraca do środowiska lub ponownie trafia do produkcji.

Przy kilku zakładach produkcyjnych w Japonii, powstały tzw. Centra Środowiskowe, które koncentrują działania na terenach zielonych skupionych wokół zbiorników wodnych do których wpuszczana jest woda z oczyszczalni Toyoty. Tereny te zasiedla się rodzimymi gatunkami roślin i zwierząt (tzw. Biotop Toyoty), wyhodowanych w Centrach specjalnie w tym celu i przetestowanych pod kątem dobrej tolerancji wody z oczyszczalni wody Toyoty. Powstające przy dużych miejskich ośrodkach przemysłowych Centra, podnoszą jakość życia mieszkańców/pracowników zakładu oraz przyczyniają się do przeciwdziałania fragmentacji siedlisk przyrodniczych.

Strategia firmy

Od początku działalności TMC definiuje siebie jako producenta niezawodnych samochodów dla harmonijnie rozwijającego się społeczeństwa. W 2015 roku TMC opracowała własny plan działań na lata 2016-2020 pod nazwą Green Wave Project. Projekt ten jest pierwszym etapem realizacji globalnego planu zakładającego do roku 2050 redukcję do zera negatywnego wpływu TMC na środowisko.

Opis działań

Green Wave Project jest działaniem startegicznym firmy. Zakłada realizacje nastepujacych zadań:
- podniesienie świadomości społecznej (dotyczącej fragmentacji siedlisk przyrodniczych będącej skutkiem dynamicznego rozwoju gospodarczego i szybkiego tempa utraty różnorodności biologicznej okolicznych lasów, łąk, nabrzeży, bagien);
- zwiększenie areałów występowania gatunków rodzimych, wzmocnienie sieci korytarzy ekologicznych (kultywowanie modelu zdrowego spełeczeństwa, które rozwija się w harmonii z naturą;
- działania ochronne dotyczące stref przybrzeżnych, koryt rzek, ekosystemów brzegu oceanicznego, ochrona ekosystemów mokradłowych, poprawa jakości wody w rzekach, monitorowanie występowania gatunków obcych, ochrona rzadkich gatunków.

Oczyszczona woda pozyskana z ujęć rzecznych i woda deszczowa, po jej wykorzystaniu w procesie produkcji, trafia z powrotem do produkcji w zakładzie Toyoty lub zasila zbiorniki wodne otoczone terenami zielonymi stworzone dzięki staraniom przyzakładowych Centrów Środowiskowych (liczne Centra powstały przy wielu zakładach produkcyjnych Toyoty w Japonii).

Dodatkowo poprzez wyrafinowany system zastosowany w procesie oczyszczania, wysokiej jakości woda trafia do wód gruntowych zasilając zasoby wody pitnej (zakłady Toyota Kirloskar Motor — 10 lokalizacji w Indiach).

Rezultaty

TMC zaczęła od zredukowania całkowitego zużycia wody do 10.9 mln m3 w 2015 roku (o 5.1% mniej w stosunku do 2014 roku), gdzie średnie zużycie wody na jeden wyprodukowany samochód wyniosło 4.7 m3, (o 4.2% mniej niż w roku 2014).

Zadania Green Wave Project realizowane są jednocześnie w wielu miejscach w Japonii, w sposób dostosowany do wymagań środowiska naturalnego występującego w danym miejscu, stąd niektóre z działań mają bardziej „wodny”, a inne bardziej „lądowy” charakter. Poniżej przedstawione zostały działania zakładów, których efekty związane są ze środowiskiem wodnym.

Na przykład w Aisin Group (5 zakładów produkcyjnych) mającej wysoki wskaźnik wykorzystania wody w produkcji, w ramach Green Wave Project, podejmowane są działania (angażujące lokalną społeczność), dotyczące terenów podmokłych, stawów i rzek. Działania obejmują stworzenie okazji do zapoznania się z rolą jaką te obszary pełnią w codziennym życiu osób i w operacjach biznesowych:
- wyhodowanie i ochrona (we współpracy z lokalnym centrum akwarystycznym) rzadkiego gatunku ryby (golden venus chub);
- zaangażowanie ochotników rekrutujących się spośród załogi zakładu w inwentaryzację okolicznej flory i fauny i monitorowanie wpływu podejmowanych działań na środowisko.

W Aisan Industry Co., w zakładach Anjo, w których od 2015 roku lokalny zbiornik wodny zasilany jest oczyszczoną wodą z produkcji, prowadzone są prace monitorujące oddziaływanie tej wody na populację lokalnych gatunków ryb i innych organizmów.

W Denso Corporation: prowadzone są prace na obszarze 3300 m2. mające na celu odtworzenie siedliska przy pomocy sił natury z minimalną interwencją z zewnątrz. Sukcesem jest stworzenie warunków dla słodkowodnej ryby Pseudorasbora pumila — gatunku zagrożonego. Jednym z założeń było wyhodowanie nowego narybku tego gatunku. Dodatkowo, występują tu m.in. ryżanka japońska (Japanese killifish), pięć gatunków wodnych chrząszczy, 20 gatunków ważek, 10 gatunków motyli, i wiele gatunków dzikiego ptactwa.

W Toyota Auto Body Co, na obszarze 5000 m2 powstał Kariya Fure-Ai Park, w skład którego wchodzą: siedliska wodno-lądowe z rozrzuconymi zbiornikami wodnymi i strumieniami, obszary podmokłe, zagajniki, polany. Teren został zasiedlony przez wiele gatunków roślin i zwierząt włączając gatunki zagrożone, np. grzybieńczyk (Water snowflake) czy ważka Rhyothemis fuliginosa. W zakładzie prowadzony jest dodatkowo środowiskowy program badawczy we współpracy z rządem Japonii i środowiskiem akademickim.

W Hino Motors Ltd., w działania Green Wave zostali włączeni pracownicy i młodzież szkolna (aspekt edukacyjny programu). Uczestnicy prowadzą inwentaryzację gatunków zagrożonych (np., żaba Tokyo Daruma Pond frog) identyfikując gatunki obce dla tego terenu, np. rak luizjański (Red swamp crawfish).

Komentarze

W trakcie projektu TMC zidentyfikowała nastepujace wyzwania:

  • minimalizacja i optymalizacja zużycia wody (oczyszczalnie i Centra Środowiskowe);
  • kształtowanie społeczeństwa przyszłości żyjącego harmonii z natura (partycypacja i edukacja).

Spośród korzyści, jakie przynosi program Green Wave Project, TMC wymienia jako najwieksze:

  • minimalizację negatywnego wpływu produkcji samochodów na bioróżnorodność;
  • zastosowanie proaktywnej komunikacji środowiskowej w grupach pracowników i przedstawicieli lokalnych społeczności, jako czynnik popularyzujący ochronę środowiska i edukację na temat roli człowieka / wpływu działań gospodarczych na bioróżnorodność;
  • rozwój pomiędzyoddziałowych (wewnątrz TMC) praktyk i regionalnych działań wspomagających bioróżnorodność w przyszłości.

Więcej informacji na stronie Toyota Motor Corporation

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021