Dobre praktyki

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Projekt redukcji zużycia wody i emisji CO2
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.4:

Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej,  by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Analiza problemu

Grupa Coca-Cola HBC postawiła sobie cel bycia globalnym liderem w branży napojowej w zakresie zrównoważonego rozwoju. W związku z tym zadeklarowała redukcję zużycia wody i emisji dwutlenku węgla i zobowiązała wszystkie swoje zakłady produkcyjne do stworzenia i realizacji listy projektów, które pomogą wywiązać się z poczynionej deklaracji. Projekt redukcji zużycia wody i emisji CO2, mimo, że realizuje cele grupowe, dotyczy bezpośrednio lokalnych społeczności i środowiska przyrodniczego. To właśnie bezpośrednie otoczenie geograficzne trzech polskich zakładów jest bezpośrednim beneficjentem realizacji projektu.

Strategia firmy

Celem projektu jest zaplanowanie i wdrożenie inwestycji oraz zmian technologicznych mających na celu zredukowanie zużycia wody i emisji CO2, co się przekłada na redukcję zużycia energii do 2020 roku.

Grupa Coca-Cola HBC przyjęła jako globalne zobowiązanie redukcję zużycia wody do 2020 r. o 30% i redukcję zużycia emisji CO2 z obszarów produkcji i posiadanej floty o 50% względem roku 2010. Coca-Cola HBC Polska poprzez swój duży potencjał produkcyjny ma ogromny wkład w realizację ww. zobowiązań. Program został ustanowiony w 2015 i jest realizowany na bieżąco.

Opis działań

W 2016 r. Coca-Cola HBC Polska zainwestowała ponad milion euro w projekty oszczędzania zasobów naturalnych. Szacuje się, że rocznie dzięki temu firma zaoszczędzi 2 700 MWh oraz 158 000 m3 wody. Z kolei w 2017 r. zainwestowany zostanie kolejny milion euro, co skutkować będzie zaoszczędzeniem 2 760 MWh i 42 000 m3 wody. Dodatkowo realizowany zostanie szereg drobnych inicjatyw, które są zgłaszane na bieżąco przez pracowników zakładów, które mają poważny wkład w oszczędność wody i energii.
W ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych w obszarze oszczędności wody, wdrożono wiele rozwiązań, których celem jest poprawa efektywności środowiskowej. W zakładzie produkcyjnym w Krakowie uruchomiona została instalacja odzysku wody z ostatniego płukania CIP. Woda z ostatniej fazy mycia instalacji jest zawracana i przekazywana do ponownego użycia (przed wprowadzaniem projektu woda była zrzucana do kanalizacji). Szacowana oszczędność wody bliska jest 23 000 m3. Na linii produkującej napoje w puszkach został uruchomiony system, którego celem jest zastąpienie wewnętrznego opłukiwania puszki zjonizowanym powietrzem (wcześniej wykorzystywana była w tym celu woda). Szacunkowa oszczędność wody z tego tytułu to 19 000 m3/rok.

W obszarze oszczędności energii zrealizowano w zakładzie produkcyjnym w Radzyminie projekt wymiany żarników w piecach maszyn rozdmuchowych. Szacunkowa wartość oszczędności to 145 MWh. Ponadto wdrożono nowy układ regulacji napowietrzania ścieków w oczyszczalni przyzakładowej. Szacunkowa wartość oszczędności to 160 MWh.

Natomiast w Krakowie podjęto działania redukujące ciśnienie przy rozdmuchu butelek PET. Projekt zakłada obniżenie ciśnienia wysokiego koniecznego do rozdmuchu butelek, obniżając tym samym zużycie energii. Szacunkowa wartość oszczędności to 92 MWh/rok. Dodatkowo, zainstalowano nowy kocioł – dzięki podwyższonej sprawności poprzez zastosowanie nowoczesnego sterowania, istnieje możliwość zaoszczędzenia 270 MWh/rok.

Wdrożono również projekty, które łączą ze sobą oszczędność energii i wody. Przykładem jest wdrożenie nowego projektu mycia CIP Advantis w zakładzie produkcyjnym w Radzymnie mającego na celu nowe podejście do procesu mycia i dezynfekcji, skutkujące znaczną poprawą wydajności, a także redukcją czasu mycia i temperatury. Korzyści z wdrożenia tego projektu to:
- zmniejszenie zużycia wody (wartość szacowana): 30 000 m3/rok (tylko syropiarnia),
- zmniejszenie zużycia energii 20 111,4 GJ/rok.

Rezultaty

Coca-Cola HBC Polska monitoruje skuteczność realizacji wdrażanych inicjatyw poprzez monitoring miesięczny swoich celów: zużycia wody na litr wyprodukowanego napoju – WUR, zużycia energii na litr wyprodukowanego napoju – EUR, oraz w systemie półrocznym – wskaźnik masy emisji CO2 na litr wyprodukowano napoju. Obecnie osiągany jest poziom 1,82 l/l pro. zużycia wody, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2016 wskaźnik ten wynosił 1,98 l/l pro.

W zakresie zużycia energii, wyniki kształtują się na poziomie 0,39 MJ/ l pro. w bieżącym roku w stosunku do 0,43 MJ/l pro. do okresu analogicznego w 2016 r. W przypadku emisji CO2 na koniec 2016 r. osiągnięto poziom 48,21 g/l pro., podczas gdy na zakończenie roku 2015 wyniki były na poziomie 62,59 g/l.

Komentarze

Jednym z największych wyzwań było pogłębienie świadomości pracowników. W związku z tym wykorzystywane są istniejące narzędzia, ale również wdrażane nowe rozwiązania. Przykładem jest BEE – „Behavioral Environmental Efficiency” program podejścia behawioralnego do efektywności środowiskowej, w ramach którego zaadaptowaliśmy już istniejące narzędzia związane z identyfikacją strat środowiskowych przez pracowników „Near Loss Program”, oraz krótkich „pogadanek” przełożonych z pracownikami na temat środowiska „Environmental Toolbox Talks”.

Innym wyzwaniem było wdrożenie systemu zarządzania zasobami wodnym opartego na wymaganiach European Water Stewardship (EWS) we wszystkich zakładach produkcyjnych w Polsce, który stanowi istotny element planu redukcji zużycia wody. Certyfikacja systemu potwierdziła skuteczność podejmowanych działań związanych z zasobami wodnymi od wydobycia, poprzez efektywne zarządzanie zużyciem wody, po najwyższą jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska. Wszystkie te działania podejmowane są również w bezpośredniej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym z lokalną społecznością.

Największą korzyścią projektu jest zwiększenie efektywności środowiskowej zakładów czyli zmniejszenie zużycia wody i energii i tym samym redukcji emisji CO2. Program było opisywany przez prasę specjalistyczną oraz omawiany na konferencjach środowiskowych dot. eko inwestycji. W 2016 r. otrzymał nagrodę Ekoinwestycji Roku W Przemyśle Spożywczym.

Katarzyna Borucka, Dyr. ds. Korporacyjnych: "Powyższe działania wpisane są w naszą strategię biznesową, która opiera się na zrównoważonym wzroście oraz zaangażowaniu i współdziałaniu naszych pracowników, podwykonawców i klientów, w oparciu o zbliżone wartości. Takim podejściem kierujemy się od lat, bo tylko poprzez konsekwentne i wieloletnie działania możemy liczyć na konkretne, długofalowe efekty. Patrząc na wszystkie obszary naszej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju, korzystają na nim zarówno nasi konsumenci (różnicujemy naszą ofertę produktową odpowiadając na ich potrzeby i zmieniający się styl życia, np. przez obniżanie kaloryczności produktów), społeczności, w których żyjemy (realizujemy szereg programów np. na rzecz promowania aktywnego stylu życia czy aktywizowania społeczności lokalnych), środowisko naturalne (ograniczamy zużycie wody, energii czy emisję CO2) i nasz biznes (wiele z wprowadzanych projektów przynosi oszczędności kosztowe). Na tym właśnie polega zrównoważony rozwój. W 2016 r., już trzeci rok z rzędu, Coca-Cola HBC zdobyła tytuł światowego lidera zrównoważonego rozwoju w branży napojowej w prestiżowym rankingu Dow Jones Sustainability Index, konsekwentnie realizując globalne cele. W Polsce, potwierdzeniem efektów wszystkich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej jest zajęcie przez nas w 2017 r. pierwszego miejsca (ex aequo z firmą Schenker) w XI ogólnopolskim Rankingu Odpowiedzialnych Firm."

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021