Inicjatywy - Przyłącz się

Warsztaty: Circular Economy – zamykamy obieg!
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Misja SDGs
Zaangażowanie partnerów

Zapraszamy do współpracy firmy, dla których ważne jest zarówno pogłębianie własnej wiedzy, jak i promowanie zagadnień związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Zaangażowanie możliwe jest w formie merytorycznej i finansowej i polega przede wszystkim na wspólnym zorganizowaniu kolejnych warsztatów w cyklu „Zamykamy obieg!”.

Ponadto współpraca (merytoryczna i finansowa) możliwa jest przy opracowaniu i wydaniu publikacji podsumowujących warsztaty oraz raportu opartego o wyniki prac uczestników spotkań dotyczące wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.
Wśród dotychczasowych partnerów projektu znaleźli się: Coca-Cola HBC, Philips Ligting, BASF, Carrefour, JLL, Samsung Polska, Grupa Żywiec, Antalis, Ambasada Francji w Polsce.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu Zamykamy Obieg!

pieczatka cykl CE

Powiązane cele
Cel 8
Zadanie 8.3:

Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

Cel 9
Zadanie 9.2:

Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację; do 2030 roku znacznie zwiększyć udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę uwarunkowania  krajowe; podwoić ten udział w krajach najsłabiej rozwiniętych.

Cel 12
Zadanie 12.6:

Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Działania taktyczne

Celem cyklu jest integrowanie środowiska biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu wokół tematu gospodarki o obiegu zamkniętym. Warsztaty pozwalają dzielić się wiedzą, doświadczeniami i praktykami oraz na wspólnie wypracowywać wnioski i projekty możliwe do realizacji w warunkach współdziałania wielu stron. Spotkania mają charakter międzybranżowy i międzysektorowy. Biorą w nich udział przedstawiciele biznesu, ale także reprezentanci instytucji naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Ważnym kontekstem merytorycznym cyklu są kwestie środowiskowe stanowiące punkt wyjścia do przemian gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego. Rolą Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest przybliżanie uczestnikom aktualnych wyzwań środowiska w skali globalnej, europejskiej i krajowej tak, aby rzetelna wiedza o stanie, potrzebach i zagrożeniach środowiska byłą jednym z czynników kształtowania polityk zrównoważonego rozwoju.

Rezultaty

Dotychczas odbyły się trzy warsztaty poświęcone zagadnieniom ogólnym gospodarki o obiegu zamkniętym, ekoprojektowaniu oraz przeciwdziałaniu marnowania żywności. Uczestniczyli w nich przedstawiciele kilkudziesięciu firm i instytucji. Po każdych warsztatach powstaje szczegółowe podsumowanie, które jest podstawą dalszej, pogłębionej diagnozy oraz bazą do rekomendacji i wypracowania konkretnych działań.
Jak podkreślają uczestnicy spotkań najważniejszy jest ich walor edukacyjny oraz międzybranżowy i międzysektorowy charakter. Taka koncepcja warsztatów daje szerszy kontekst i jest niezwykle inspirująca. Pozwala przyjrzeć się problemom i rozwiązaniom w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym z różnych punktów widzenia i poznać dobre praktyki danej branży, które mogą stać się podstawą do wypracowania pomysłów mających zastosowanie w innych branżach.

Warsztaty są też forum spotkania w nieformalnej atmosferze przedstawicieli różnych sektorów, co pozwala na inspirującą wymianę doświadczeń i poznanie punktów widzenia różnych interesariuszy zaangażowanych w proces wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.
Tym samym inicjatywa wspiera realizację przede wszystkim celu 12, ale także celu 8, 9 i 13.

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021