Współpracujemy przy realizacji projektów i działań na rzecz środowiska naturalnego. W 1991 roku, minister właściwy ds. środowiska oraz Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) podpisali  porozumienie o powołaniu ośrodka UNEP/GRID-Warszawa.