Projekt Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania realizował Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Celem projektu jest wsparcie administracji samorządowej oraz wybranych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE, a w szczególności w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).

Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji oraz dla wybranych służb uczestniczących w procesie budowy, a następnie administrowania IIP. Szkolenia miały na celu podniesienie jakości usług i efektywności działania urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie oraz udostępnianie informacji przestrzennej i tym samym usprawnienie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE oraz funkcjonowania IIP. Projekt adresowany był do pracowników administracji wszystkich poziomów biorących udział we wdrażaniu IIP. Zalicza się do nich pracowników prowadzących sprawy ochrony środowiska, ładu przestrzennego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, przedstawicieli wybranych służb nadzorowanych przez Ministra SWiA, w tym pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.