Projekt Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych.

Celami Projektu są:

  • popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony;
  • zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę;
  • promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu;
  • poznanie indywidualnego spojrzenia na ekologię.