EO4GEO jest projektem dofinansowanym ze środków Erasmus+ w ramach partnerstw wielostronnych na rzecz współpracy dla rozwoju umiejętności sektorowych (tzw. Sector Skills Alliance).

Konsorcjum realizujące projekt składa się z 26 partnerów, z 16 krajów, instytucji zrzeszonych w COPERNICUS Academy, przedstawicieli ośrodków nauki, sektora prywatnego i publicznego, organizacji specjalizujących się w edukacji w zakresie zastosowań informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych. Koordynatorem projektu jest stowarzyszenie geoinformacyjne GISIG (ang. Geographical Information Systems International Group). EO4GEO będzie realizowany przez 4 lata począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Głównym wyzwaniem projektu jest opracowanie odpowiednio sprofilowanych programów szkoleniowych w zakresie zastosowań technologii satelitarnych i geoinformacyjnych, które zapewnią spójną w skali europejskiej wytyczne dla ofert szkoleniowych i edukacyjnych dla osób chcących specjalizować się zawodowo w geoinformacji oraz technikach teledetekcyjnych.
Działania projektu są zaplanowane do realizacji w ramach głównych 5 faz realizacji projektu:

  1. Opracowanie tzw. Body Of Knowledge (księgi wiedzy) dotyczącej wiedzy i umiejętności geoinformacyjnych i z zakresu teledetekcji;
  2. Opracowanie 15 programów szkoleniowych w podziale na profile kształcenia odbiorców,
    z uwzględnieniem europejskich ram kwalifikacji (tzw. European Qualification Framework);
  3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych bazujących na realizacji studiów przypadków oraz dla tematów scenariuszy: Smart Cities, adaptacje do zmian klimatycznych, zintegrowane zastosowania aplikacji geoinformacyjnych;
  4. Przeprowadzenie testów opracowanych materiałów szkoleniowych poprzez akcje edukacyjne takie jak szkolenia, szkoły letnie i inne oraz ewaluacja wyników ich realizacji w kontekście stanu wiedzy i umiejętności z obszaru teledetekcji i geoinformacji.
  5. Opracowanie długofalowego planu działań dla wdrażania opracowanych programów i rekomendacji co do profili umiejętności ww. zakresach.

Wszystkie działania będą prowadzone w formule partycypacyjnej za pomocą dedykowanych narzędzi internetowych (platforma współpracy) i zastosowaniem danych z programu COPERNICUS.

Centrum UNEP/GRID- Warszawa jest zaangażowane w realizację działań w ramach wszystkich pakietów roboczych. Bezpośrednio będziemy odpowiedzialni za prace w ramach pakietu nr 5 zatytułowanego Testowanie i weryfikowanie materiałów szkoleniowych wraz z ewaluacją wyników dla scenariuszy szkoleniowych dotyczących tematów: Smart Cities, adaptacje do zmian klimatycznych, zintegrowane zastosowania aplikacji geoinformacyjnych. Zadaniem naszym będzie udział w prowadzeniu działań testujących oraz ocena materiałów szkoleniowych i rezultatów ich wdrożenia do programów szkół letnich, i dedykowanych szkoleń.

 

logo Copernicus  Erasmus