Projekt „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego” to zadanie wykonywane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Zadaniem Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego geoportalu wspomagającego procedurę sporządzenia planów ochrony oraz zarządzenie przyrodą na obszarze objętym ochroną oraz udział w konsultacjach społecznych.


Dla każdego parku przygotowano geoportal z wizualizacją danych przestrzennych odnoszących się do uwarunkowań przyrodniczych, krajobrazowych czy kulturowych występujących w granicach parku i otuliny oraz proponowanych działań ochronnych i rekomendacji do wdrożenia w celu ochrony zasobów przyrodniczych oraz zachowania cennych walorów krajobrazowych.

geoportal turystyka

Wizualizacja danych przestrzennych dotyczących turystyki na obszarze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Z poziomu przeglądarki internetowej pracownicy parku mają dostęp do danych tematycznych prezentowanych na mapie oraz do informacji szczegółowych o obiektach zapisanych w tabelach atrybutów. Geoportale są również wyposażone w moduł konsultacji społecznych, co służy realizacji społecznego wymiaru procedury związanej z opracowaniem i wdrożeniem planów ochrony. Za pomocą tego narzędzia mieszkańcy i inni interesariusze w prosty sposób mogą zgłosić swoje uwagi do proponowanych zapisów projektu planu ochrony.

geoportal konsultacje

Widok projektowanych działań ochronnych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wraz z modułem konsultacji społecznych umożliwiającym zgłaszanie uwag do projektu ze wskazaniem lokalizacji na mapie