TRANSGREEN (Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature) to projekt mający na celu opracowanie i wdrożenie koncepcji bezpiecznej oraz przyjaznej dla środowiska zintegrowanej sieci transportowej drogowej i kolejowej) na terenie Karpat.

Tematyka projektu dotyczy łączności ekologicznej w Karpatach oraz rozpoznania uwarunkowań funkcjonowania korytarzy ekologicznych wynikających z planowanej i istniejącej infrastruktury liniowej. Wyniki projektu będą stanowiły istotny wkład w opracowanie strategicznego planu działań dla protokołu o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej).

W ramach projektu kontynuowane są prace nad Zintegrowanym Systemem Informacji o Różnorodności Biologicznej w Karpatach — Geoportalem CCIBIS (Carpathian Countries Integrated Biodiversity Information System). Geoportal CCIBIS opracowany został na potrzeby publikacji oraz wymiany informacji o Ekoregionie Karpackim dostarczanych przez partnerów działających na obszarze Karpat. Na geoportalu prezentowane są zarówno dane środowiskowe (obszary chronione, siedliska

Natura 2000, korytarze ekologiczne itd.) jak również dane dotyczące sieci transportowej i wiążącymi się z nią zagrożeniami dla przyrody (szlaki migracji zwierząt, „bariery’ drogowe, itd.). Jest to na chwilę obecną jedyny geoportal obejmujący zasoby danych dla obszaru objętego działaniem Konwencji Karpackiej.

screen

Liderem projektu jest WWF International Danube-Carpathian Programme.
​Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFRR, IPP) w ramach programu Danube

Transnational Programme (DTP), Priority 3 — Better connected and energy responsible Danube region, Specific objective — Support environmentally-friendly and safe transport systems and balanced accessibility of urban and rural areas.