Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej - to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w latach 2012-2016 w województwach małopolskim i podkarpackim skierowany do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Wartość dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosiosła 1 943 054 CHF. 

Celem projektu była ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskiej części Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej. Głównymi działaniami realizowanymi przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa były:

  • tworzenie strategii zrównoważonej turystyki oraz kodeksu dobrych praktyk planowania przestrzennego,
  • wspieranie rozwoju gospodarki pasterskiej (szkolenia baców, budowa bacówek, zakup owiec),
  • promocja wiedzy o przyrodzie i kulturze Karpat,
  • opracowanie projektu Krajowego Planu Działań na rzecz wdrożenia w polskiej części Karpat postanowień Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej,
  • opracowanie projektu Protokołu o dziedzictwie kulturowym do Ramowej Konwencji Karpackiej.

      Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.