Organizator cyklu

Partner

Nowy, skierowany do firm cykl warsztatów Centrum UNEP/GRID-Warszawa stawia sobie za cel zapoznanie uczestniczących w nim osób z najnowszymi danymi o środowisku i gospodarce, prezentowanymi w raportach UN Environment oraz rodziny ONZ.

Inauguracyjne spotkanie miało miejsce 8 maja w warszawskiej siedzibie Deloitte Polska, który był partnerem pierwszego Przybornika. Zgromadzonych na spotkaniu przywitała reprezentująca Deloitte Ewa Suszek oraz dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska.

Pierwszą część prowadzonego przez Annę Kołodziejczyk spotkania stanowiły dwie prezentacje, przedstawiające najważniejsze wnioski z raportów Międzynarodowego Panelu Surowcowego UN Environment (International Resource Panel – IRP) oraz Deloitte Polska.

Nowa rewolucja przemysłowa

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, zaprezentował najważniejsze wnioski z publikacji „Re-Defining Value – The Manufacturing Revolution”. Eksperci IRP przedstawili w niej korzyści, wynikające z upowszechnienia się praktyk GOZ, takich jak wymiana, naprawa czy kompleksowa renowacja – zarówno te środowiskowe, jak i gospodarcze.

Biorąc pod lupę sytuację na czterech zróżnicowanych rynkach (Brazylia, Chiny, Niemcy, USA) oraz w trzech sektorach (pojazdy, cyfrowy druk przemysłowy, pojazdy off-road) oszacowali, że w wyniku upowszechnienia praktyk odzyskiwania wartości produktów możliwe jest osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych w procesie produkcyjnym o 79-99%, ilości generowanych odpadów o 80-99% i tego samego rzędu zmniejszenie zapotrzebowania na nowe surowce.

By osiągnięcie tego typu wskaźników było realne myślenie o gospodarce o obiegu zamkniętym nie może ograniczać się jedynie do recyklingu czy ekoprojektowania, ale stać się integralnym elementem całego cyklu tworzenia produktu – od jego opracowania aż po sprzedaż i odzysk. Pomóc może realny dialog w obrębie łańcucha wartości, a także z regulatorami, nakierunkowany na redukowanie barier dla rozwijania GOZ w praktyce.

Nowy impuls rozwojowy

Dialog i współpraca stały się punktem wyjścia dla prezentacji raportu Deloitte Polska „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”, który Centrum UNEP/GRID-Warszawa objęło swoim patronatem.

Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte, Maria Ibisz, omawiała m.in. bariery dla upowszechniania się idei gospodarki o obiegu zamkniętym, takie jak obawy związane z jej opłacalnością, wyzwanie pogodzenia dotychczasowych priorytetów firm z tą nową koncepcją, ograniczony dostęp do informacji czy bariery rynkowe i prawne.

Jako odpowiedź na te problemy omawiany przez nią raport proponuje uczynienie z GOZ strategicznego kierunku rozwoju Polski, opracowywanie bardziej szczegółowych analiz, dotyczących korzyści z jego wdrażania na rodzimym rynku, niwelującą bariery interwencję państwa oraz budowanie koalicji podmiotów zainteresowanych upowszechnianiem się nowego modelu biznesowego.

Pożądanym kierunkiem działań byłoby również wdrażanie przez biznes jak największej części z grona wypracowanych przez Deloitte 10 kroków na rzecz innowacji, obejmujących cały cykl produkcji i konsumpcji towarów i usług – od ich konfigurowania, poprzez wypracowanie oferty, aż po dbałość o odpowiednie doświadczenie klienta.

Od wyzwań do rozwiązań

W trakcie żywej dyskusji w gronie uczestniczących w spotkaniu osób uwagę poświęcono m.in. roli regulatora oraz dzieleniu się z nim doświadczeniami i wiedzą o realiach funkcjonowania poszczególnych branż, jak również kluczowej roli uświadamiania konsumentów o korzyściach, związanych z wdrażaniem przez biznes przyjaznych dla ludzi i środowiska rozwiązań.

Ze względu na specyfikę polskiej gospodarki, opierającej się w dużej mierze na małych i średnich firmach, pożądanym kierunkiem działań może okazać się również dialog w obrębie łańcucha wartości, który umożliwi uświadamianie dostawców czy podwykonawców co do znaczenia wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.