Publikacje

Ocena GEO-6 dla regionu paneuropejskiego postuluje podjęcie pilnych działań i w ten sposób stawienie czoła wyzwaniom, przed którymi stoi cały region. Powinno to nastąpić zarówno poprzez wykorzystanie istniejących już narzędzi, jak i poprzez wdrożenie Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030). Czytaj więcej »
Publikacja w zwięzłej formie prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z tematyką opakowań i odpadów opakowaniowych. Temat ten wpisuje się w jeden z kluczowych obszarów gospodarki o obiegu zamkniętym. Broszura powstała w ramach działań Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla Środowiska". Czytaj więcej »
„Geoinformacja zmienia nasz świat” to książka opublikowana we współpracy przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Jest ona wstępem do szkoleń dla urzędników i stanowi podstawę materiałów programowych szkoleń "„Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej” organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER). Czytaj więcej »
Zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi stało się centralnym tematem obchodów Światowego Dnia Środowiska 2018. Jednym z wydarzeń w ramach tych obchodów była ekspercka debata w Ministerstwie Środowiska, zorganizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako inauguracja kampanii społecznej "Zielona Wstążka #DlaPlanety". Czytaj więcej »
Na potrzeby międzynarodowej konferencji Innowacyjne Eco-Miasto 2018 zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotował publikację dla uczestników wydarzenia. Na jej łamach znalazło się miejsce na omówienie inspirujących przykładów przyjaznych ludziom i środowisku działań, realizowanych przez miasta w Polsce, Europie i na świecie. Czytaj więcej »
Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa prezentuje raport z międzynarodowej konferencji "Innowacyjne Eco-Miasto 2018", która odbyła sie we wrześniu 2018 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Publikacja prezentuje najciekawsze wątki dyskusji, które odbywały się w trakcie dwudniowego wydarzenia, w którym udział wzięło przeszło 550 osób. Czytaj więcej »
Publikacja Centrum UNEP/GRID-Warszawa, prezentująca dobre praktyki firm, zaangażowanych w edukowanie młodzieży, konsumentów, partnerów biznesowych oraz wykorzystujących w tym procesie nowoczesne technologie. Czytaj więcej »
Kolejna, druga edycja kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety przygotowana została pod hasłem walki z zanieczyszczeniami powietrza. Kampania stanowiła część obchodów Światowego Dnia Środowiska, który w tym roku przebiegał pod hasłem UN Environment: Beat Air Pollution. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska, przygotowało niniejszą publikację akcentując powiązania między lokalnymi zanieczyszczeniami powietrza, globalnym kryzysem klimatycznym oraz zdrowiem publicznym. Czytaj więcej »
Publikacja jest częścią projektu Eco-Miasto. Zapoznaje czytelnika z najnowszymi trendami i najciekawszymi dobrymi praktykami z zakresu tworzenia miast przyjaznych dla ludzi i środowiska. Czytaj więcej »
Publikacja Centrum UNEP/GRID-Warszawa, poświęcona wykorzystywaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań do minimalizacji negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Czytaj więcej »
Raport "Rolnictwo i Przyroda" zawiera przykłady dobrych praktyk rolniczych wspierających zachowanie różnorodności biologicznej. Terenem, z którego pochodzą przykłady proprzyrodniczych działań wspomagających produkcję, jest Kombinat Rolny Kietrz. To wielkoobszarowe przedsiębiorstwo produkcyjne, spółka Skarbu Państwa, o dużym znaczeniu dla gospodarki rolnej kraju. Stosowane w nim rozwiązania kształtują zieloną infrastrukturę, np. poprzez budowę systemu zadrzewień śródpolnych czy tworzenie śródpolnych oczek wodnych, jak również służą ochronie zapylaczy czy ptaków drapieżnych. Czytaj więcej »
Niniejszy raport reasumuje na użytek rządów, decydentów politycznych oraz interesariuszy dowody na powiązanie pomiędzy jakością środowiska a ludzkim zdrowiem i jakością życia, a ponadto wskazuje na czynniki mające wpływ na te powiązania, takie jak nierówność, niekontrolowana urbanizacja, migracje, niezdrowy i marnotrawny styl życia, oraz niezrównoważone wzory konsumpcji i produkcji. Czytaj więcej »
Publikacja omawia podstawy europejskiej dyrektywy INSPIRE, przyblżając pojęcia takie jak: geoinformacja, GIS, infrastruktura informacji przestrzennej. Szczególną wartością książki są studia przypadków, czyli dobre praktyki zastosowania geoinformacji w gminach. Publikacja jest praktycznym poradnikiem dla samorządowców, którzy szukają wiedzy i inspiracji w zakresie wdrażania zastosowań informacji przestrzennej. Czytaj więcej »
W jaki sposób urozmaicić zajęcia z biologii lub geografii, aby nie tylko bardziej zainteresować uczniów, ale także ułatwić im zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności?  Przedstawiamy poradnik dla nauczycieli "GIS w szkole", a w nim odpowiedź na to pytanie. W książce znajdują się propozycje zastosowania technologii geoinformacyjnych w ramach lekcji geografii, biologii oraz zajęć z obszaru edukcji ekologicznej. Szczególną wartością publikacji jest to, że w jej tworzeniu brali udział nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z Norwegii, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia dydaktyczne. Czytaj więcej »
Obszary Natura 2000, jako ostoja najcenniejszych europejskich siedlisk i gatunków, warte sa naszej troski. Podejmując działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, możemy zapewnić ich właściwą ochronę, a tym samym kształtować kapitał stanowiący podstawę lokalnego rozwoju. Niniejsza publikacja może być źródłem inspiracji dla osób, które chcą wykorzystać potencjał obszarów Natura 2000 do rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj więcej »
Raport GEO-4 o stanie środowiska świata jest czwartym tego typu raportem opublikowanym przez Program Narodów Zjedoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme, UNEP). Dokonywanie okresowych przeglądów stanu środowiska w skali globalnej i regionalnej należy do głównych celów, zadań i form działania UNEP. Czytaj więcej »
Opracowanie raportu o stanie środowiska Polski została zlecona przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska w (...) roku. Celem publikacji było dostarczenie wiarygodnych informacji o stanie środowiska przyrodniczego w Polsce, stopniu jego degradacji oraz prognoz na przyszłość. Przygotowanie raportu wymagało dokonania oceny poszczególnych komponentów środowiska. Zadaniem Centrum UNEP/GRID-Warszawa było przetworzenie i analiza danych. Czytaj więcej »
Raport jest publikacją opracowaną pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Obejmuje geograficzny region Karpat na obszarze siedmiu państw: Polski, Czech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, oraz Węgier. Raport opisuje w sposób kompleksowy obecny stan środowiska Karpat. Szczegółowy zakres tematyczny raportu obejmuje nie tylko problematykę przyrodniczą, ale także społeczną i ekonomiczną. Czytaj więcej »
Wśród wielu form aktywnej edukacji pekologicznej, szczególnie interesujące są te, w których wykorzystuje się multimedialne programy komputerowe. Jednym z takich programów jest "Różnorodność biologiczna w Polsce"  - program opracowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w 2004 roku. Czytaj więcej »
Pasterstwo jest jednym z istotnych elementów tożsamości i wspólnego dziedzictwa kulturowego narodów i grup etnicznych zamieszkujących Karpaty. Łączy w sobie wiedzę i umiejętności praktyczne, wykształcone przez stulecia obecności i gospodarowania człowieka w górach. Ten unikalny album to bogato ilustrowana opowieść o gospodarce pasterskiej, czyli o tym jak owce pomagają chronić różnorodność biologiczną Karpat. Czytaj więcej »
Karpackie pasterstwo na halach, polanach i połoninach stworzyło na przestrzeni kilku wieków jedną kulturową rodzinę. Istniejąca na rozległym przestrzennym obszarze wspólnota związana była z najstarszymi formami gospodarowania - pasterstwem owiec, kóz i bydła: wołów i krów. O historii, przyrodzie i kulturze opowiadają w albumie współcześni owczarze i bacowie, właściciele dzisiejszych szałasów.  Czytaj więcej »
Celem Strategii jest wytyczenie kierunków rozwoju zrównoważonej turystyki – ważnej formy działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo – dla obszaru Beskidu Niskiego i przylegających doń karpackich pogórzy („Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan”). Czytaj więcej »
Karpaty są jednym z głównych łańcuchów górskich w Europie. Tak jak inne obszary górskie charakteryzują się zbnacznie zmniej korzystnymi od obszarów nizinnych warunkami gospodarowania. Wpływ na to mają m.in. gorsze warunki klimatyczno-glebowe, ograniczona dostepność komunikacyjna, słabszy poziom rozwoju infrastruktury i czesto peryferyjne położenie. Efektem tego jest m.in. częściej niż gdzie indziej zachodzące zjawisko depopulacji obszarów wiejskich. Czytaj więcej »
Państwa będące obecnie Stronami Konwencji Karpackiej, przyjmując dnia 22 maja 2003 roku tę umowę międzynarodową podkreśliły, iż "Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej. Stronami Konwencji Karpackiej jest siedem państw: Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Serbii, Republika Słowacka, Ukraina, Węgry. Konwencja weszła w życie w 2006 roku. Co ze sobą niesie i jaką wartość stanowi dla regionu Karpat, społeczności oraz władz lokalnych? Czytaj więcej »
Można śmiało powiedzieć, że emigracja zrobiła reklamę najlepszą z możliwych dla polskich potraw i produktów tradycyjnych. Przygotowała rynki europejskie na pozytywny odbiór naszych produktów, stworzyła specyficzny głód na polskie smaki. Zdawałoby się, że wszystko co potrzebne do sprzedaży polskich produktów zostało wykonane perfekcyjnie i czeka na sukces na międzynarodową skalę. Cała reszta, czyli formalności związane z produkcją, rejestracją i ochroną produktów powinny być już łatwiejszą częścią tego zadania. Czytaj więcej »
Bez względu na to jakie masz auto, zawsze możesz jeździć oszczędnie i ekologicznie. Tę właśnie tezę udowadnia ta niewielka, ale bardzo praktyczna broszura. Jak zmniejszyć zużycie paliwa i jak wydłużyć żywotność samochodu? Trzeba stosować się do dosłownie kilku, najważniejszych reguł. Poznaj je! Czytaj więcej »
Zmiany klimatyczne są jednym z najistotniejszych globalnych wyzwań naszych czasów. Coraz powszechniej i donośniej brzmią głosy ostrzegające przed potencjalnym zagrożeniem naszej egzystencji na Ziemi na skutek postępującego globalnego ocieplenia. Niniejsza broszura jest praktycznym kompendium traktującym o tym, jak ludzie, firmy i organizacje, miasta a nawet całe państwa mogą przyczynić się do globalnych, pozytywnych zmian. A zatem – w drogę!
Zrównoważona konsumpcja, recycling, odnawialne źródła energii. To niektóre z czynników, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i mogą przyczynić się do ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu. Ekoporadnik wskazuje, jakie proekologiczne działania warto wprowadzać do codziennego życia oraz jak zmieniać nawyki niekorzystne dla środowiska. Jak być świadomym eko-konsumentem? Jak ekologicznie jeździć samochodem? Jak postępować z odpadami elektrycznymi? Odpowiedzi na te i inne pytanie można znaleźć w naszym EkoPoradniku. Czytaj więcej »
Oddajemy do Waszych rąk publikację, która ma być inspiracją w pracy programowej z zuchami. Mamy nadzieję, że będzie pomocna także nauczycielom i edukatorom. Książeczka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera napisane przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa artykuły dotyczące wybranych zagadnień ekologicznych takich jak odpady, odnawialne źródła energii czy eko-konsumpcja. Druga część to propozycje i inspiracje do pracy z dziećmi, zaproponowane przez instruktorów harcerskich. Czytaj więcej »
Bądź świadomym konsumentem. Czytaj znaki na opakowaniach. Przekazuj opakowania do utylizacji. Wokół tych dobrych, ekologicznych rad zbudowany jest nasz EkoPoradnik. Zawarliśmy w nim bardzo praktyczne wskazówki, przydatne w codziennym życiu. Skorzystaj z nich, wprowadź w życie, a zrobisz ekologiczny prezent sobie i środowisku. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021