Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 została utworzona w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w warunkach umożliwiających rozwój gospodarczy. Podstawą prawną sieci Natura 2000 są dwie dyrektywy UE, tzw. dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia. Formą ochrony są obszary występowania gatunków i siedlisk wskazanych w załącznikach do tych dyrektyw. W skład Sieci Natura 2000 wchodzą dwa rodzaje obszarów powoływanych niezależnie od siebie: Specjalne Obszary Ochrony (siedlisk) - SOO, wyznaczone na podstawie dyrektywy siedliskowej oraz Obszary Specjalnej Ochrony (ptaków) - OSO, wyznaczone na podstawie dyrektywy ptasiej. W Polsce utworzono dotychczas około tysiąca obszarów Natura 2000, które obejmują blisko 20% powierzchni kraju.