Projekty Karpackie,
Biologia,
Ochrona środowiska,
Teriologia,
Gatunki inwazyjne

Ukończyła Wydział Biologiczno – Chemiczny na Uniwersytecie w Białymstoku specjalizując się w biologii środowiskowej. Jej wkład i zaangażowanie w pracę naukową został doceniony w postaci Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dyplomu Uznania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Obecnie finalizuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą gatunków inwazyjnych. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2017 roku angażując się w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.

Swoją karierę naukową rozpoczęła w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, gdzie pełniła funkcję Koordynatora Merytorycznego Projektu LIFE+ NAT/PL/000263 „Polskie Ostoje Ptaków”. W latach 2011 – 2014 był Członkiem Rady Naukowej IBS PAN. Jest autorką i współautorką wielu artykułów naukowych, ekspertyz przyrodniczych, rozdziałów książek i artykułów popularnonaukowych. Prowadziła autorskie warsztaty o tematyce przyrodniczej skierowane do pracowników parków narodowych, leśników, przedstawicieli Regionalnych i Generalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz szkół.